Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych

z dnia 5 sierpnia 2010

Dz.U. z 2010r. Nr 165, poz. 1118

stan prawny na dzień 6 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.1)) w art. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisów ust. 1a i 2 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz - bez ich zgody - do osób sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do lat ośmiu.".
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>