Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

z dnia 10 czerwca 2010

Dz.U. z 2010r. Nr 122, poz. 827

stan prawny na dzień 6 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.[1])) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 60 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje się do:

1) pojazdów samochodowych biorących udział w rajdach zimowych i wyścigach zimowych za zgodą zarządcy drogi, wyrażoną w trybie określonym w art. 65a ust. 3 pkt 7a;

2) rowerów.”;

2) w art. 65a w ust. 3 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) uzyskać zgodę zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi;”.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>