Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

z dnia 4 marca 2010

Dz.U. z 2010r. Nr 54, poz. 320

stan prawny na dzień 27 lutego 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w art. 5c pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) art. 5 ust. 9, art. 7a ust. 4 i ust. 6 pkt 4, art. 7c ust. 1 pkt 4, art. 7d, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;”.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>