Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

z dnia 22 stycznia 2010

Dz.U. z 2010r. Nr 44, poz. 252

stan prawny na dzień 5 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) w art. 220:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy skutkujących odpowiedzialnością na podstawie ustawy, o której mowa w art. 224, stosuje się przepisy dotychczasowe, chyba że przepisy niniejszej ustawy są względniejsze dla sprawcy.”.
Art. 2 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>