Ustawa o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych

z dnia 17 grudnia 2009

Dz.U. z 2010r. Nr 18, poz. 98

stan prawny na dzień 6 grudnia 2021 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach.”;

2) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wpłata – wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE lub przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE oszczędzającego;”;

3) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat.”;

4) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako częściowy zwrot albo zwrot.”;

5) w art. 21 w ust. 2:

a) pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) o wysokości i datach częściowych zwrotów oraz o nazwie instytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu;”,

b) po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

„5b) o aktualnej wartości środków pochodzących z wpłat na IKE;”;

6) w art. 22 w ust. 3 pkt 5a otrzymuje brzmienie:

„5a) wysokości i daty częściowych zwrotów oraz informacje o nazwie instytucji finansowej dokonującej częściowego zwrotu;”;

7) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. W przypadku wypłaty transferowej, częściowego zwrotu albo zwrotu środków zgromadzonych na IKE bank przekazuje zgromadzone oszczędności wraz z należnym na dzień wypłaty transferowej, częściowego zwrotu albo zwrotu, oprocentowaniem naliczonym według zasad, jakie obowiązywałyby w przypadku kontynuacji umowy o prowadzenie IKE.”;

8) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie:

„Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot i zwrot środków zgromadzonych na IKE”;

9) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wypłata, wypłata transferowa, częściowy zwrot oraz zwrot środków zgromadzonych na IKE są dokonywane w formie pieniężnej.”.
Art. 2 
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) aktualną wartość środków pochodzących z wpłat na IKE – w przypadku gdy do programu przyjęto wypłatę transferową z IKE uczestnika;”.
Art. 3 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>