Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 6 listopada 2008

Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238

stan prawny na dzień 27 kwietnia 2018 roku

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1 
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
§ 1a 
Do budynków, wobec których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złożony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 2 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
Załącznik Nr 2
WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII

1. Izolacyjność cieplna przegród i podłóg na gruncie

1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego
Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 · K)]
123
1Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
a) przy ti> 16 °C0,30
b) przy ti Ł 16 °C0,80
2Ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami1,00
3Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm1,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny0,70
4Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnychbez wymagań
5Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti> 16 °C0,25
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C0,50
6Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie0,45
7Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymibez wymagań
8Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego1,00
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
Budynek użyteczności publicznej
Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 ·K)]
123
1Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
a) przy ti> 16 °C0,30
b) przy ti Ł 16 °C0,65
2Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi a klatkami schodowymi lub korytarzami3,00*)
3Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokość co najmniej 20 cm3,00
b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny0,70
4Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnychbez wymagań
5Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti> 16 °C0,25
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C0,50
6Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie0,45
7Stropy nad piwnicami ogrzewanymibez wymagań
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.*) Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika U ściany wewnętrznej przy klatce schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1,0 W/(m2 · K).
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy
Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 · K ]
123
1Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany):
a) przy ti> 16 °C0,30
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C0,65
c) przy tiŁ 8 °C0,90
2Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy Δti> 16 °C1,00
b) przy 8 °C < Δti Ł 16 °C1,40
c) przy ΔtiŁ 8 °Cbez wymagań
3Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti> 16 °C0,25
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C0,50
c) przy ΔtiŁ 8 °C0,70
4Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie:
a) przy ti> 16 °C0,80
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C1,20
c) przy Δti Ł 8 °C1,50
5Stropy nad piwnicami ogrzewanymibez wymagań
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia lub określana indywidualnie w projekcie technologicznym.Δti - Różnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.


1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach:
Budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego
Lp.Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzneWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 · K)]
123
1Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ł 16 °C:
a) w I, II i III strefie klimatycznej1,8
b) w IV i V strefie klimatycznej1,7
2Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti Ł 16 °C1,8
3Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych2,6
4Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz nad klatkami schodowymi nieogrzewanymibez wymagań
5Drzwi zewnętrzne wejściowe2,6
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
Budynek użyteczności publicznej
Lp.Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzneWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 · K)]
123
1Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady):
a) przy ti > 16 °C1,8
b) przy 8 °C < ti Ł 16 °C2,6
c) przy ti Ł 8 °Cbez wymagań
2Okna połaciowe i świetliki1,7
3Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach) 1,8
4Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymibez wymagań
5Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków2,6
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.
Budynek produkcyjny, magazynowy i gospodarczy
Lp.Okna, świetliki, drzwi i wrotaWspółczynnik przenikania ciepłaU(max)[W/(m2 · K)]
123
1Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszczeniach o ti ł 16 °C:
a) w I, II i III strefie klimatycznej1,9
b) w IV i V strefie klimatycznej1,7
2Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną) w pomieszczeniach o ti > 16 °C1,8
3Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych2,6
4Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych2,6
ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.


1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż U (max) określone w pkt 1.1. i 1.2., jeśli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszt budowy i eksploatacji budynku.

1.4. W budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 · K)/W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła.

1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów
Lp.Rodzaj przewodu lub komponentuMinimalna grubość izolacji cieplnej(materiał 0,035 W/(m · K)1)
1Średnica wewnętrzna do 22 mm20 mm
2Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm30 mm
3Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mmrówna średnicy wewnętrznej rury
4Średnica wewnętrzna ponad 100 mm100 mm
5Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów1/2 wymagań z poz. 1-4
6Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników1/2 wymagań z poz. 1-4
7Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze6 mm
8Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)50 % wymagań z poz. 1-4
11Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)100 % wymagań z poz. 1-4


Uwaga:1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii

2.1. Powierzchnia okien.

2.1.1. W budynku mieszkalnym i zamieszkania zbiorowego pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 1,5 W/(m2 · K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczone według wzoru:
A0max = 0,15 Az + 0,03 Aw
gdzie:Az - jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnętrznym obrysie budynku) w pasie o szerokości 5 m wzdłuż ścian zewnętrznych,Aw - jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu Az.

2.1.2. W budynku użyteczności publicznej pole powierzchni A0, wyrażone w m2, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, o współczynniku przenikania ciepła nie mniejszym niż 1,5 W/(m2 · K), obliczone według ich wymiarów modularnych, nie może być większe niż wartość A0max obliczona według wzoru określonego w pkt 2.1.1., jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym, określonymi w § 57 rozporządzenia.2.1.3. W budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym łączne pole powierzchni okien oraz ścian szklanych w stosunku do powierzchni całej elewacji nie może być większe niż: 1) w budynku jednokondygnacyjnym (halowym) - 15%; 2) w budynku wielokondygnacyjnym - 30 %.

2.1.4. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna oraz przegród szklanych i przezroczystych gc liczony według wzoru:
gc = fc · gG
gdzie:gG - współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia,fc - współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne,nie może być większy niż 0,5, z wyłączeniem okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, których udział fG w powierzchni ściany jest większy niż 50 % powierzchni ściany - wówczas należy spełnić poniższą zależność:
gc · fG Ł 0,25
gdzie:fG - udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany.


2.1.5. Wartości współczynnika przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia określa poniższa tabela:
Lp.Rodzaj oszkleniaWspółczynnik gG przepuszczalności energii całkowitej
123
1Pojedynczo szklone0,85
2Podwójnie szklone0,75
3Podwójnie szklone z powłoką selektywną0,67
4Potrójnie szklone0,7
5Potrójnie szklone z powłoką selektywną0,5
6Okna podwójne0,75


2.1.6. Wartości współczynnika korekcyjnego redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne określa poniższa tabela:
Lp.Typ zasłonWłaściwości optyczneWspółczynnik korekcyjny redukcji promieniowania fc
współczynnik absorpcjiwspółczynnik przepuszczalnościosłona wewnętrznaosłona zewnętrzna
123456
1Białe żaluzje0,10,050,250,10
o lamelach 0,10,300,15
nastawnych 0,30,450,35
2Zasłony białe0,10,50,650,55
0,70,800,75
0,90,950,95
3Tkaniny0,30,10,420,17
kolorowe 0,30,570,37
0,50,770,57
4Tkaniny z powłoką aluminiową0,20,050,200,08


2.1.7. Pkt 2.1.4. nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północy +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym przez sztuczną przegrodę lub naturalną przegrodę budowlaną oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2.

2.2. Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej.

2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnych, rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej.

2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20 °C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50 %, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72.

2.2.3. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać:

1) dla przegrody - według Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1.;

2) dla mostków cieplnych:a) przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody - według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni, lub) metodą uproszczoną - według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni, korzystając z katalogów mostków cieplnych.

2.2.4. Sprawdzenie warunku, o którym mowa w § 321 ust. 3 rozporządzenia, należy przeprowadzać według rozdziału 6 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1. Nie dotyczy to przegród, w odniesieniu do których praktyka wykazała, że zjawisko kondensacji wewnętrznej w tych przegrodach nie występuje, jak na przykład murowane ściany jednowarstwowe.

2.2.5. Dopuszcza się kondensację pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2 rozporządzenia, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji.

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza.

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

2.3.2. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m · h · daPa2/3), z zastrzeżeniem § 155 ust. 3 i 4 rozporządzenia.Zaleca się przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku. Wymagana szczelność wynosi: 1) budynki z wentylacją grawitacyjną - n50 Ł 3,0 h-1; 2) budynki z wentylacją mechaniczną - n50 Ł 1,5 h-1.
<< poprzednie 1 następne >>