Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

z dnia 25 sierpnia 2006

Dz.U. z 2006r. Nr 169, poz. 1201

stan prawny na dzień 22 kwietnia 2018 rokuArt. 1 
W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]
Art. 2 
1. W terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy pracodawca samorządowy zatrudniający osobę będącą w dniu wejścia w życie ustawy pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym występuje z zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego o udzielenie informacji o tej osobie.

2. Jeżeli z informacji, o której mowa w ust. 1, wynika, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie spełnia warunku określonego w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pracodawca niezwłocznie rozwiązuje z takim pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem lub odwołuje go ze stanowiska.
Art. 3 
Pierwszą okresową ocenę kwalifikacyjną pracowników samorządowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, innych niż pracownicy samorządowi mianowani, przeprowadza się w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 4 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>