TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

Lp.Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji
12
1Uprawy w szklarniach ogrzewanych lub nie ogrzewanych - powyżej 25 m2powierzchni ogólnej
2Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych - powyżej 50 m2powierzchni ogólnej
3Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2powierzchni uprawowej
4Drób rzeźny: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki - powyżej 100 sztuk
5Drób nieśny - powyżej 80 sztuk:
a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)
b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)
c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)
6Wylęgarnie drobiu: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki - bez względu na liczbę sztuk uzyskanych z wylęgu
7Zwierzęta futerkowe:
a) lisy, jenoty, norki, tchórzofretki, szynszyle - 1 samica stada podstawowego i powyżej
b) nutrie - powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
c) króliki - powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego
8Zwierzęta laboratoryjne: szczury białe, myszy białe - bez względu na liczbę sprzedanych sztuk
9Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm3i powyżej
10Pasieki - powyżej 80 rodzin
11Uprawy roślin "in vitro" - 1 m2powierzchni półek i powyżej
12Hodowla entomofagów - 1 m2powierzchni upraw roślin żywicielskich i powyżej
13Hodowla dżdżownic - 1 m2powierzchni łoża hodowlanego i powyżej
14Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:
a) krowy - powyżej 5 sztuk
b) cielęta - powyżej 10 sztuk
c) bydło rzeźne - powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)
d) tuczniki - powyżej 50 sztuk
e) prosięta i warchlaki - powyżej 50 sztuk
f) chów i hodowla owiec - powyżej 10 sztuk matek
g) tucz owiec - powyżej 15 sztuk
h) konie rzeźne - 1 sztuka i powyżej
i) konie hodowlane - 1 sztuka stada podstawowego i powyżej
j) hodowla ryb akwariowych - powyżej 700 dm3objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi
k) hodowla psów rasowych - 1 sztuka stada podstawowego i powyżej
l) hodowla kotów rasowych - 1 sztuka stada podstawowego i powyżej
Lp.Państwo członkowskie Unii EuropejskiejZakres podmiotowy
123
1Królestwo Belgiispółki ustanowione według prawa belgijskiego, określane jako: "société anynome"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commandiaire vennootschap op aandelen", "société privée a responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" jak również podmioty prawa publicznego, które działają według prawa prywatnego
2Królestwo Daniispółki ustanowione według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab", "anpartsslskab"
3Królestwo Hiszpaniispółki ustanowione według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anónima", "sociedad comaditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty prawa publicznego, które działają według prawa prywatnego
4Królestwo Niderlandówspółki ustanowione według prawa holenderskiego, określane jako: "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"
5Królestwo Szwecjispółki ustanowione według prawa szwedzkiego, określane jako: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "foersaekringsaktiebolag"
6Republika Maltyspółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Sojetajiet en commandite li 1-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet"
7Republika Austriispółki ustanowione według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"
8Republika Cypryjskaspółki ustanowione według prawa cypryjskiego: "etaireieV" zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym
9Republika Czeskaspółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným"
10Republika Estońskaspółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu"
11Republika Federalna Niemiecspółki ustanowione według prawa niemieckiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Komanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "bergrechtliche Gewerkschaft";
12Republika Finlandiispółki ustanowione według prawa fińskiego, określane jako: "osakeyhtioe/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "saeaestoepankki/sparbank" oraz "vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag"
13Republika Francuskaspółki ustanowione według prawa francuskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", jak również państwowe zakłady i przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe
14Republika Greckaspółki ustanowione według prawa greckiego, określane jako: "anonymi etaireia"
15Irlandiaspółki ustanowione według prawa irlandzkiego, określane jako: "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Acts lub "building societies" zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts
16Republika Litewskaspółki ustanowione według prawa litewskiego
17Republika Łotewskaspółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane jako: "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobežotu atbildibu"
18Republika Portugalskaspółki ustanowione według prawa portugalskiego, mające formę spółek handlowych, handlowych spółek prawa cywilnego lub inne, utworzone według prawa portugalskiego, osoby prawne, które są przedsiębiorstwami przemysłowo-handlowymi
19Republika Słowackaspółki ustanowione według prawa słowackiego, określane jako: "Akciová spoločnost", "Spoločnost s ručenim obmedzeným", "Komanditná spoločnost"
20Republika Słoweniispółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo"
21Republika Węgierskaspółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet"
22Republika Włoskaspółki ustanowione według prawa włoskiego, określane jako: "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata", jak również państwowe i prywatne przedsiębiorstwa przemysłowo-handlowe
23Wielkie Księstwo Luksemburgaspółki ustanowione według prawa luksemburskiego, określane jako: "société anynome", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée"
24Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnejspółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa
25spółdzielnie zawiązane na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003).
26BułgariaSpółki utworzone według prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą, określane jako: "cъбиpaтeлното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия"
27RumuniaSpółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane jako:

"societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată""
LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE ART. 20 UST. 14 l ART. 22 UST. 6 USTAWY

TR>"societe a responsibilite limitee"/"Gesellschaft mit beschrankter Haftung"/" societa a responsibilita limitata","societe en commandite par actions"/"Kommanditaktiengesellschaft"/"societa in accomandita per azioni

Lp.

Państwo

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo Belgiispółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée a responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société cooperative a responsabilite limitee"/"coóperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative a responsabilité illimitée"/"coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/"gewone commanditaire vennootschap", przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych, i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

2

Królestwo Daniispółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab" i "anpartsselskab", oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do "aktieselskaber"

3

Królestwo Hiszpaniispółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty prawa publicznego, które działają według prawa prywatnego, oraz inne podmioty utworzone zgodnie z przepisami prawa hiszpańskiego podlegające opodatkowaniu hiszpańskim podatkiem dochodowym od osób prawnych ("Impuesto sobre Sociedades")

4

Królestwo Niderlandówspółki utworzone według prawa holenderskiego, określane jako: "naamloze vennnootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "Open commanditaire vennootschap", "Coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "Fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag" i "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa holenderskiego podlegające opodatkowaniu holenderskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

5

Królestwo Szwecjispółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: "aktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker", "ömsesidiga försäkringsbolag"

6

Republika Maltyspółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet en commandite li 1-kapital taghhom maqsum fazzjonijiet"

7

Republika Austriispółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs-und Wirtschaftsgenossenschaften", "Betriebe gewerblicher Art von Körperschaften des öffentliches Rechts", "Sparkassen", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa austriackiego podlegające opodatkowaniu austriackim podatkiem dochodowym od osób prawnych

8

Republika Cypryjskaspółki ustanowione według prawa cypryjskiego: "etaireieV" zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym

9

Republika Czeskaspółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost", "společnost s ručenim omezeným"

10

Republika Estońskaspółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu"

11

Republika Federalna Niemiecspółki utworzone według prawa niemieckiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentliches Rechts", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych

12

Republika Finlandiispółki utworzone według prawa fińskiego, określone jako: "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", "säästöpankki"/"sparbank" i "vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag"

13

Republika Francuskaspółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d'assurances mutuelles", "caisses d'epargne et de prévoyance", "sociétés civiles", które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, "coopératives", "unions de coopératives", przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

14

Republika Greckaspółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: "avvvumh etipeia", "etaireia petivrismevhV uquvhV(E.II.E.)", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa greckiego podlegające opodatkowaniu greckim podatkiem dochodowym od osób prawnych

15

Irlandiaspółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, "building societies" zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts i "trustee savings banks" w rozumieniu Tru-stee Savings Banks z 1989 r.

16

Republika Litewskaspółki ustanowione według prawa litewskiego

17

Republika Łotewskaspółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane jako: "akciju sabiedriba", "sabiedriba ar ierobežotu atbildibu"

18

Republika Portugalskaspółki utworzone według prawa portugalskiego będące spółkami handlowymi lub spółki prawa cywilnego posiadające formę handlową oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa publiczne

19

Republika Słowackaspółki ustanowione według prawa słowackiego, określane jako: "Akciová spoločnost", "Spoloćnost s ručenim obmedzeným", "Komanditná spoločnost"

20

Republika Słoweniispółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo"

21

Republika Węgierskaspółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelosségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "szövetkezet"

22

Republika Włoskaspółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: "societá per azioni", "societá in accomandita per azioni", "societá a responsibilitá limitata", "societá cooperative", "societa di mutua assicurazione", oraz podmioty publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa

23

Wielkie Księstwo Luksemburgaspółki utworzone według prawa luskemburskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société a responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d'assurances mutuelles", "association d'épargne-pension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniere de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public", i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych

24

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnejspółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa
25Konfederacja Szwajcarskaspółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane jako: "societe anonyme"/"Aktiengesellschaft"/"societa anonima",
26Republika BułgariiSpółki utworzone według prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą, określane jako:

"cъбиpaтeлното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "неперсонифицирано дружество", акционерното дружество", "командитното дружество c акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия"
27RumuniaSpółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane jako:

"societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată"".
LISTA PODMIOTÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANlE ART. 21 UST. 8 USTAWY

"societe a responsibilite limitee"/"Gesellschaft mit beschrankter Haftung"/"societa a responsibilita limitata","societe en commandite par actions"/"Kommanditaktiengesellschaft"/"societa in accomandita per azioni

Lp.

Państwo

Zakres podmiotowy

1

2

3

1

Królestwo BelgiiSpółki ustanowione według prawa belgijskiego, określane jako: "naamloze vennootschap/société anonyme", "commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée á responsabilité limitée", oraz te podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego

2

Królestwo Daniispółki ustanowione według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab", "anpartsslskab"

3

Królestwo Hiszpaniispółki ustanowione według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", oraz te podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego

4

Królestwo Niderlandówspółki ustanowione według prawa holenderskiego, określane jako: "naamloze vennootschap" i "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"

5

Królestwo Szwecjispółki ustanowione według prawa szwedzkiego, określane jako: "aktiebolag" oraz "försäkringsaktiebolag"

6

Republika Maltyspółki ustanowione według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji ta' Responsabilita' Limitata", "Socjetajiet en commandite li 1-kapital taghhom magsum fazzjonijiet"

7

Republika Austriispółki ustanowione według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung"

8

Republika Cypryjskaspółki ustanowione według prawa cypryjskiego, określane jako: spółki zgodnie z prawem spółek, korporacyjne podmioty publiczne, a także jakiekolwiek inne podmioty, które są traktowane jak spółki zgodnie przepisami o podatku dochodowym

9

Republika Czeskaspółki ustanowione według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost", "společnost s ručením omezeným", "veřejná obchodní společnost", "komanditní společnost", "družstvo"

10

Republika Estońskaspółki ustanowione według prawa estońskiego, określane jako: "täisähing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts", "tulundusühistu"

11

Republika Federalna Niemiecspółki ustanowione według prawa niemieckiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" i "bergrechtliche Gewerkschaft"

12

Republika Finlandiispółki ustanowione według prawa fińskiego, określane jako: "osakeyhtioe/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "saeaestepankki/sparbank" oraz "vakuutusyhtioe/foersaekringsbolag"

13

Republika Francuskaspółki prawa francuskiego, określane jako: "société anonyme, société en commandite par actions", "société á responsabilité limitée", oraz przemysłowe i handlowe zakłady i przedsiębiorstwa publiczne

14

Republika Greckaspółki ustanowione według prawa greckiego, określane jako: "anwnumh etairia"

15

Irlandiaspółki ustanowione według prawa irlandzkiego, określane jako: "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Acts lub "building societies" zarejestrowane zgodnie z Building Societies Acts

16

Republika Litewskaspółki ustanowione według prawa litewskiego

17

Republika Łotewskaspółki ustanowione według prawa łotewskiego, określane jako: "akciju sabiedriba", "sabiednba ar ierobežotu atbildibu"

18

Republika Portugalskautworzone według prawa portugalskiego spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową oraz spółdzielnie i przedsiębiorstwa publiczne

19

Republika Słowackaspółki ustanowione według prawa słowackiego, określane jako: "Akciová spoloćnost", "Spoločnost s ručením obmedzeným", Komanditná spoločnost", "Verejná obchodná spoločnost", "družstvo"

20

Republika Słoweniispółki ustanowione według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška družba", "komanditna delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo", "družba z neomejeno odgovornostjo"

21

Republika Węgierskaspółki ustanowione według prawa węgierskiego, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősságü társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság", "szövetkezet"

22

Republika Włoskaspółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: "societá per azioni", "societá in accomandita per azioni", "societá a responsabilitá limitata", oraz podmioty publiczne i prywatne wykonujące działalność przemysłową i handlową

23

Wielkie Księstwo Luksemburgaspółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions" i "société á responsabilité limitée"

24

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnejspółki ustanowione według prawa Zjednoczonego Królestwa
25Konfederacja Szwajcarskaspółki utworzone według prawa szwajcarskiego, określane jako: "societe anonyme"/"Aktiengesellschaft"/"societa anonima",
26BułgariaSpółki utworzone według prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą, określane jako: "cъбиpaтeлното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество с акции", "кооперации", "кооперативни съюзи", "държавни предприятия"
27RumuniaSpółki utworzone według prawa rumuńskiego, określane jako:

"societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată""
<< poprzednie 1 2 następne >>