Rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań

z dnia 12 lipca 2002

Dz.U. z 2002r. Nr 122, poz. 1053

stan prawny na dzień 25 maja 2018 roku

Na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638), zwanej dalej "ustawą", zarządza się, co następuje:
§ 1 
Ustala się wzory formularzy służących do składania rocznych sprawozdań:

1) przez producenta opakowań o masie wytworzonych opakowań oraz o przestrzeganiu ograniczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) przez importera opakowań o masie przywiezionych z zagranicy opakowań oraz o przestrzeganiu ograniczeń, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) przez eksportera opakowań lub przez eksportera produktów w opakowaniach o masie wywiezionych za granicę opakowań, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 2 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
<< poprzednie 1 następne >>