Wszystkie wersje przepisu art. 5 UPrzewDrogTowNiebezp w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 13.08.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2005.141.1184
1. Dopuszcza się odstępstwa od przepisów ustawy w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych:

1) (uchylony);

2) pojazdami będącymi w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - na warunkach i w trybie określonych odrębnymi przepisami, w przypadkach uzasadnionych względami obronności państwa lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) wykonywanego lub nadzorowanego przez służby ratownicze, w celu:

a) ratowania życia lub zdrowia,

b) usuwania skutków katastrof lub klęsk żywiołowych;

4) w innych przypadkach wskazanych w umowie ADR.

2. Przy krajowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych nie obowiązują wymagania umowy ADR dotyczące używania języków innych niż język polski.
od 01.01.2003 do 12.08.2005
1. Dopuszcza się odstępstwa od przepisów ustawy w przypadku przewozu towarów niebezpiecznych:

1) w ruchu międzynarodowym - zgodnie z art. 4 ust. 3 umowy ADR;

2) pojazdami będącymi w dyspozycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - na warunkach i w trybie określonych odrębnymi przepisami, w przypadkach uzasadnionych względami obronności państwa lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) wykonywanego lub nadzorowanego przez służby ratownicze, w celu:

a) ratowania życia lub zdrowia,

b) usuwania skutków katastrof lub klęsk żywiołowych;

4) w innych przypadkach wskazanych w umowie ADR.

2. Przy krajowym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych nie obowiązują wymagania umowy ADR dotyczące używania języków innych niż język polski.