Wszystkie wersje przepisu art. 12 UPrzewDrogTowNiebezp w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.09.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.171.1016
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcających jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, zwany dalej "prowadzącym kurs", z zastrzeżeniem art. 14, jest obowiązany spełniać następujące warunki i wymagania:

1) mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu dokształcającego zgodnie z jego programem;

3) zapewnić prowadzenie kursu dokształcającego przez wykładowców, którzy:

a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub

b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4;

4) posiadać zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz środki dydaktyczne, właściwe do rodzaju prowadzonego kursu dokształcającego, w szczególności: plansze, przeźrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie komputerowe, modele pojazdów i przesyłek, wzory dokumentów;

5) posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursu dokształcającego.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może wykonywać przedsiębiorca:

1) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;

2) który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające jest dokonywany na pisemny wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) zakres prowadzonych kursów;

5) datę i podpis przedsiębiorcy.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia kursów dokształcających, określone w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.".

6. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
od 01.07.2011 do 31.08.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2011.106.622
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcających jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, zwany dalej "prowadzącym kurs", z zastrzeżeniem art. 14, jest obowiązany spełniać następujące warunki i wymagania:

1) (uchylony);

2) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu dokształcającego zgodnie z jego programem;

3) zapewnić prowadzenie kursu dokształcającego przez wykładowców, którzy:

a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub

b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4;

4) posiadać zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz środki dydaktyczne, właściwe do rodzaju prowadzonego kursu dokształcającego, w szczególności: plansze, przeźrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie komputerowe, modele pojazdów i przesyłek, wzory dokumentów;

5) posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursu dokształcającego.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może wykonywać przedsiębiorca:

1) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;

2) który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające jest dokonywany na pisemny wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) (uchylony);

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) zakres prowadzonych kursów;

5) datę i podpis przedsiębiorcy.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia kursów dokształcających, określone w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.".

6. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
od 21.08.2004 do 30.06.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2004.173.1808
1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów dokształcających jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, zwany dalej "prowadzącym kurs", z zastrzeżeniem art. 14, jest obowiązany spełniać następujące warunki i wymagania:

1) mieć siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu dokształcającego zgodnie z jego programem;

3) zapewnić prowadzenie kursu dokształcającego przez wykładowców, którzy:

a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego lub

b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4;

4) posiadać zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz środki dydaktyczne, właściwe do rodzaju prowadzonego kursu dokształcającego, w szczególności: plansze, przeźrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie komputerowe, modele pojazdów i przesyłek, wzory dokumentów;

5) posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursu dokształcającego.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1, może wykonywać przedsiębiorca:

1) w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;

2) który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające jest dokonywany na pisemny wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) zakres prowadzonych kursów;

5) datę i podpis przedsiębiorcy.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia kursów dokształcających, określone w ustawie z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.".

6. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
od 01.01.2003 do 20.08.2004
1. Kurs dokształcający prowadzi, z zastrzeżeniem art. 14, podmiot posiadający zezwolenie wydane przez marszałka województwa, zwany dalej "prowadzącym kurs".

2. Marszałek województwa wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie wniosku złożonego przez podmiot, który zamierza prowadzić kurs.

3. Podmiot zamierzający prowadzić kurs może uzyskać zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli spełnia następujące wymagania:

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) posiada warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu dokształcającego zgodnie z jego programem;

3) zatrudnia wykładowców, którzy:

a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w dziedzinie: właściwości towarów niebezpiecznych, konstrukcji i eksploatacji opakowań, cystern i pojazdów przeznaczonych do ich przewozu, ratownictwa drogowego i chemicznego, ochrony przeciwpożarowej lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, lub

b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4;

4) posiada zbiór przepisów w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz środki dydaktyczne, właściwe do rodzaju prowadzonego kursu dokształcającego, w szczególności: plansze, przeźrocza, fotografie, filmy, oprogramowanie komputerowe, modele pojazdów i przesyłek, wzory dokumentów;

5) posiada możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursu dokształcającego;

6) nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;

7) nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne;

8) nie był, jako osoba fizyczna lub członek władz osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia załącza się:

1) dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osoby fizycznej;

2) zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko dokumentom:

a) przedsiębiorcy - jeżeli jest on osobą fizyczną,

b) osób - członków władz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

3) odpowiednie zaświadczenia o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne;

4) kopię zaświadczenia o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego (REGON);

5) kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

6) szczegółowy program kursów dokształcających zawierający tematy zajęć ze wskazaniem czasu ich trwania oraz metod nauczania;

7) informację na temat kwalifikacji oraz przedmiotu działalności zawodowej wykładowców;

8) informację na temat warunków lokalowych i wyposażenia dydaktycznego;

9) informację na temat warunków uczestnictwa w kursach dokształcających, w tym maksymalnej liczby uczestników kursu.