Wszystkie wersje przepisu art. 9 UGiełdyTow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 21.10.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.165.1316
1. Statut spółki, poza danymi, o których mowa w art. 304 Kodeksu spółek handlowych, określa:

1) podmioty mogące być akcjonariuszami spółki,

2) rodzaje towarów giełdowych, które mogą być dopuszczone do obrotu na danej giełdzie.

2. Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3a, stronami transakcji giełdowych mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3, oraz giełdowa izba rozrachunkowa, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zwany dalej "Krajowym Depozytem", i spółka, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania zadań związanych z wykorzystaniem środków systemu, o którym mowa w art. 15 ust. 5 pkt 2, zgodnie z jego celem.

3. Członkami giełdy mogą być wyłącznie:

1) towarowe domy maklerskie,

2) domy maklerskie,

3) (uchylony),

4) przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną oraz będący osobami prawnymi odbiorcy uprawnieni do korzystania z usług przesyłowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, spełniający warunki, o których mowa w art. 50b ust. 1,

5) grupy producentów rolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983),

6) domy składowe, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191), zwanej dalej "ustawą o domach składowych",

7) zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1,

8) niebędące towarowymi domami maklerskimi spółki handlowe, prowadzące działalność, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a).

4. (uchylony).

5. (uchylony).

6. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 4, mogą być wyłącznie stronami zawieranych na własny rachunek transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe będące: energią elektryczną, limitami wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń, prawami majątkowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d, lub niebędącymi instrumentami finansowymi prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny lub wartości energii elektrycznej, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 50b ust. 1.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych zawieranych na rachunek własny, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a), pod warunkiem zatrudnienia maklera giełd towarowych w celu reprezentowania ich w transakcjach giełdowych.

8. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 8, mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a), pod warunkiem zatrudnienia maklera giełd towarowych w celu reprezentowania ich w transakcjach giełdowych.

9. W transakcji giełdowej towarowy dom maklerski lub dom maklerski może być reprezentowany przez:

1) maklera giełd towarowych,

2) maklera papierów wartościowych - jeżeli przedmiotem transakcji są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.

10. Transakcja giełdowa dokonana przez podmioty inne niż określone w ust. 3 lub z naruszeniem ust. 6-9 jest nieważna.
od 24.10.2005 do 20.10.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2005.183.1538
1. Statut spółki, poza danymi, o których mowa w art. 304 Kodeksu spółek handlowych, określa:

1) podmioty mogące być akcjonariuszami spółki,

2) rodzaje towarów giełdowych, które mogą być dopuszczone do obrotu na danej giełdzie.

2. Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3a, stronami transakcji giełdowych mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3, oraz giełdowa izba rozrachunkowa i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania zadań związanych z wykorzystaniem środków systemu, o którym mowa w art. 15 ust. 5 pkt 2, zgodnie z jego celem.

3. Członkami giełdy mogą być wyłącznie:

1) towarowe domy maklerskie,

2) domy maklerskie,

3) maklerzy niezależni,

4) przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną oraz będący osobami prawnymi odbiorcy uprawnieni do korzystania z usług przesyłowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, spełniający warunki, o których mowa w art. 50b ust. 1,

5) grupy producentów rolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983),

6) domy składowe, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191), zwanej dalej "ustawą o domach składowych",

7) zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1,

8) niebędące towarowymi domami maklerskimi spółki handlowe, prowadzące działalność, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a).

4. (uchylony).

5. Maklerzy niezależni mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych zawieranych na rachunek własny, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e).

6. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 4, mogą być wyłącznie stronami zawieranych na własny rachunek transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe będące energią elektryczną, limitami wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń lub prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od energii elektrycznej, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 50b ust. 1.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych zawieranych na rachunek własny, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a), pod warunkiem zatrudnienia maklera giełd towarowych w celu reprezentowania ich w transakcjach giełdowych.

8. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 8, mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a), pod warunkiem zatrudnienia maklera giełd towarowych w celu reprezentowania ich w transakcjach giełdowych.

9. W transakcji giełdowej towarowy dom maklerski lub dom maklerski może być reprezentowany przez:

1) maklera giełd towarowych,

2) maklera papierów wartościowych - jeżeli przedmiotem transakcji są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e).

10. Transakcja giełdowa dokonana przez podmioty inne niż określone w ust. 3 lub z naruszeniem ust. 5-9 jest nieważna.
od 30.03.2004 do 23.10.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2003.223.2216
1. Statut spółki, poza danymi, o których mowa w art. 304 Kodeksu spółek handlowych, określa:

1) podmioty mogące być akcjonariuszami spółki,

2) rodzaje towarów giełdowych, które mogą być dopuszczone do obrotu na danej giełdzie.

2. Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 3a, stronami transakcji giełdowych mogą być wyłącznie podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 3.

3. Członkami giełdy mogą być wyłącznie:

1) towarowe domy maklerskie,

2) domy maklerskie,

3) maklerzy niezależni,

4) przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną oraz będący osobami prawnymi odbiorcy uprawnieni do korzystania z usług przesyłowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, spełniający warunki, o których mowa w art. 50b ust. 1,

5) grupy producentów rolnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983),

6) domy składowe, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz. U. Nr 114, poz. 1191), zwanej dalej "ustawą o domach składowych",

7) zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1,

8) niebędące towarowymi domami maklerskimi spółki handlowe, prowadzące działalność, o której mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 i 4 w zakresie obrotu towarami giełdowymi, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a).

4. (uchylony).

5. Maklerzy niezależni mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych zawieranych na rachunek własny, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e).

6. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 4, mogą być wyłącznie stronami zawieranych na własny rachunek transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe będące energią elektryczną, limitami wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń lub prawami majątkowymi, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od energii elektrycznej, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 50b ust. 1.

7. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 5 i 6, mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych zawieranych na rachunek własny, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a), pod warunkiem zatrudnienia maklera giełd towarowych w celu reprezentowania ich w transakcjach giełdowych.

8. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 8, mogą być wyłącznie stronami transakcji giełdowych, których przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a), pod warunkiem zatrudnienia maklera giełd towarowych w celu reprezentowania ich w transakcjach giełdowych.

9. W transakcji giełdowej towarowy dom maklerski lub dom maklerski może być reprezentowany przez:

1) maklera giełd towarowych,

2) maklera papierów wartościowych - jeżeli przedmiotem transakcji są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e).

10. Transakcja giełdowa dokonana przez podmioty inne niż określone w ust. 3 lub z naruszeniem ust. 5-9 jest nieważna.
od 28.05.2001 do 29.03.2004
1. Statut spółki, poza danymi, o których mowa w art. 304 Kodeksu spółek handlowych, określa:

1) podmioty mogące być akcjonariuszami spółki,

2) rodzaje towarów giełdowych, które mogą być dopuszczone do obrotu na danej giełdzie.

2. Z zastrzeżeniem ust. 5, stronami transakcji giełdowych mogą być wyłącznie członkowie giełdy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, a w przypadku gdy przedmiotem transakcji są prawa, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e) - również członkowie giełdy, o których mowa w ust. 3 pkt 3.

3. Członkami giełdy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie:

1) towarowe domy maklerskie,

2) maklerzy niezależni,

3) domy maklerskie, które uzyskały zezwolenie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

4. Członkami giełdy prowadzącej obrót energią elektryczną mogą być również przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną oraz odbiorcy uprawnieni do korzystania z usług przesyłowych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555).

5. Stronami transakcji giełdowych zawieranych na rachunek własny, których wyłącznym przedmiotem jest energia elektryczna, mogą być - poza podmiotami, o których mowa w ust. 3 - również podmioty, o których mowa w ust. 4 - pod warunkiem zatrudnienia maklera giełdy towarowej, który będzie reprezentował taki podmiot w transakcjach giełdowych.

6. W transakcji giełdowej towarowy dom maklerski lub dom maklerski może być reprezentowany wyłącznie przez maklera giełdy towarowej lub maklera papierów wartościowych.

7. Do domów maklerskich przepisy ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem art. 37.

8. Transakcja giełdowa, dokonana przez podmioty inne niż określone w ust. 2, 5 i 6, jest nieważna.