Wszystkie wersje przepisu art. 13 UGiełdyTow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 21.10.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.165.1316
Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:

1) szczególny tryb i warunki wprowadzania do obrotu giełdowego praw, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e, w tym również kryteria, jakie muszą spełniać te prawa, aby mogły być przedmiotem obrotu, oraz szczególne warunki, jakie w tym przypadku są obowiązane spełniać osoby zobowiązane do realizacji tych praw,

2) zakres obowiązków informacyjnych

- tak, aby zapewnić nabywcom tych praw podstawowe dane niezbędne do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te prawa oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z tych praw.
od 28.05.2001 do 20.10.2009
1. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb i warunki wprowadzania do obrotu giełdowego praw, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e), w tym również kryteria, jakie muszą spełniać te prawa, aby mogły być przedmiotem obrotu, oraz szczególne warunki, jakie w takim przypadku obowiązane są spełniać osoby zobowiązane do realizacji tych praw.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać tryb i warunki wprowadzania do obrotu giełdowego praw, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e), w sposób zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zakresie realizacji zobowiązań wynikających z tych praw. Rozporządzenie powinno ponadto określać zakres obowiązków informacyjnych, tak aby zapewnić nabywcom tych praw podstawowe dane niezbędne do oceny ryzyka związanego z inwestowaniem w te prawa.