Wszystkie wersje przepisu art. 11 UGiełdyTow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 24.10.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2005.183.1538
1. Regulamin giełdy uchwala rada nadzorcza giełdy.

2. Regulamin giełdy określa w szczególności:

1) rodzaje transakcji giełdowych zawieranych na danej giełdzie,

2) sposoby określenia wymagań jakościowych towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a)-c), i standardów przewidzianych dla transakcji dotyczących praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e), a także sposoby kontroli jakości towarów giełdowych,

3) zasady i tryb dopuszczania towarów giełdowych do obrotu giełdowego,

4) zasady wprowadzania towarów giełdowych do obrotu giełdowego, zawieszania notowań i wykluczania towarów z obrotu,

5) zasady i warunki dopuszczania podmiotów do zawierania transakcji na giełdzie oraz ich prawa i obowiązki (członkostwo giełdy),

6) zasady składania zleceń nabycia i zbycia towarów giełdowych,

7) systemy notowań giełdowych oraz zasady ustalania kursów i cen towarów giełdowych,

8) dni otwarcia danej giełdy i godziny sesji giełdowych,

9) formy zabezpieczenia transakcji giełdowych,

10) dane o systemie informacyjnym giełdy,

11) zasady ustalania, rodzaje i wysokość opłat giełdowych,

12) wymagania w zakresie oznaczeń kodowych towarów, według obowiązujących klasyfikacji statystycznych dla obrotu wewnętrznego i zagranicznego,

13) sposób i tryb rozstrzygania sporów wynikających z transakcji giełdowych,

14) środki dyscyplinarne i porządkowe, które mogą być stosowane wobec członków naruszających obowiązki wynikające z członkostwa bądź nieprzestrzegających zasad regulaminu, oraz zasady i tryb ich stosowania,

15) wymagania techniczne i finansowe, którym ma odpowiadać dom składowy w rozumieniu przepisów o domach składowych, i jego prowadzenie oraz warunki, jakie musi spełnić regulamin domu składowego, ubiegającego się o podpisanie umowy o obsługę transakcji z tą giełdą, oraz zasady i tryb zawierania takich umów,

16) wskazanie sposobu rozliczania transakcji, w tym wskazanie giełdowej izby rozrachunkowej właściwej do rozliczania transakcji dokonywanych na danej giełdzie, dotyczących towarów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e.

3. (uchylony).
od 30.03.2004 do 23.10.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2003.223.2216
1. Regulamin giełdy uchwala rada nadzorcza giełdy.

2. Regulamin giełdy określa w szczególności:

1) rodzaje transakcji giełdowych zawieranych na danej giełdzie,

2) sposoby określenia wymagań jakościowych towarów giełdowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a)-c), i standardów przewidzianych dla transakcji dotyczących praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e), a także sposoby kontroli jakości towarów giełdowych,

3) zasady i tryb dopuszczania towarów giełdowych do obrotu giełdowego,

4) zasady wprowadzania towarów giełdowych do obrotu giełdowego, zawieszania notowań i wykluczania towarów z obrotu,

5) zasady i warunki dopuszczania podmiotów do zawierania transakcji na giełdzie oraz ich prawa i obowiązki (członkostwo giełdy),

6) zasady składania zleceń nabycia i zbycia towarów giełdowych,

7) systemy notowań giełdowych oraz zasady ustalania kursów i cen towarów giełdowych,

8) dni otwarcia danej giełdy i godziny sesji giełdowych,

9) formy zabezpieczenia transakcji giełdowych,

10) dane o systemie informacyjnym giełdy,

11) zasady ustalania, rodzaje i wysokość opłat giełdowych,

12) wymagania w zakresie oznaczeń kodowych towarów, według obowiązujących klasyfikacji statystycznych dla obrotu wewnętrznego i zagranicznego,

13) sposób i tryb rozstrzygania sporów wynikających z transakcji giełdowych,

14) środki dyscyplinarne i porządkowe, które mogą być stosowane wobec członków naruszających obowiązki wynikające z członkostwa bądź nieprzestrzegających zasad regulaminu, oraz zasady i tryb ich stosowania,

15) wymagania techniczne i finansowe, którym ma odpowiadać dom składowy w rozumieniu przepisów o domach składowych, i jego prowadzenie oraz warunki, jakie musi spełnić regulamin domu składowego, ubiegającego się o podpisanie umowy o obsługę transakcji z tą giełdą, oraz zasady i tryb zawierania takich umów,

16) wskazanie sposobu rozliczania transakcji giełdowych, w tym wskazanie giełdowej izby rozrachunkowej właściwej do rozliczania transakcji dokonywanych na danej giełdzie, dotyczących towarów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e).

3. (uchylony).
od 28.05.2001 do 29.03.2004
1. Regulamin giełdy uchwala rada nadzorcza giełdy.

2. Regulamin giełdy określa w szczególności:

1) rodzaje transakcji giełdowych zawieranych na danej giełdzie,

2) sposoby określenia wymagań jakościowych i standardów przewidzianych dla towarów giełdowych oraz sposoby kontroli ich jakości, w tym standardów przewidzianych dla transakcji dotyczących praw, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e),

3) zasady i tryb dopuszczania towarów giełdowych do obrotu giełdowego,

4) zasady wprowadzania towarów giełdowych do obrotu giełdowego, zawieszania notowań i wykluczania towarów z obrotu,

5) zasady dopuszczania podmiotów do dokonywania transakcji na giełdzie oraz ich prawa i obowiązki (członkostwo giełdy), a w przypadku dopuszczania maklerów niezależnych - z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 3,

6) zasady składania zleceń nabycia i zbycia towarów giełdowych,

7) systemy notowań giełdowych oraz zasady ustalania kursów i cen towarów giełdowych,

8) dni otwarcia danej giełdy i godziny sesji giełdowych,

9) formy zabezpieczenia transakcji giełdowych,

10) dane o systemie informacyjnym giełdy,

11) zasady ustalania, rodzaje i wysokość opłat giełdowych,

12) wymagania w zakresie oznaczeń kodowych towarów, według obowiązujących klasyfikacji statystycznych dla obrotu wewnętrznego i zagranicznego,

13) sposób i tryb rozstrzygania sporów wynikających z transakcji giełdowych,

14) środki dyscyplinarne i porządkowe, które mogą być stosowane wobec uczestników naruszających obowiązki wynikające z uczestnictwa bądź nie przestrzegających zasad regulaminu, oraz zasady i tryb ich stosowania,

15) wymagania techniczne i finansowe, którym ma odpowiadać dom składowy w rozumieniu przepisów o domach składowych, i jego prowadzenie oraz warunki, jakie musi spełnić regulamin domu składowego, ubiegającego się o podpisanie umowy o obsługę transakcji z tą giełdą, oraz zasady i tryb zawierania takich umów,

16) wskazanie sposobu rozliczania transakcji giełdowych, w tym wskazanie giełdowej izby rozrachunkowej właściwej do rozliczania transakcji dokonywanych na danej giełdzie, dotyczących towarów, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d) i e).

3. Regulamin określa również zasady dopuszczenia maklera niezależnego do dokonywania transakcji na danej giełdzie.