Wszystkie wersje przepisu art. 21a PrBudow w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 11.07.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.80.718
1. Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

1a. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych,

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych określają odrębne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i formę:

a) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- mając na uwadze specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

2) szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.
od 13.02.2002 do 10.07.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2001.129.1439
1. Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej.

2. W planie, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów robót budowlanych:

1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości,

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym,

4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach,

7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza,

9) wymagających użycia materiałów wybuchowych,

10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

3. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, o których mowa w ust. 2, mając na uwadze stopień zagrożeń, jakie stwarzają poszczególne ich rodzaje.