początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) zasady uruchamiania zaliczek, o których mowa w art. 38 ust. 2 i art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwanych dalej „zaliczkami”, w ramach niektórych działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich.”;

2) w art. 10b uchyla się ust. 2;

3) art. 10c otrzymuje brzmienie:

„Art. 10c. 1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich realizujący operacje w ramach działania szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie mogą otrzymać z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentowi:

1) jeżeli beneficjent wnioskował o ich wypłatę, składając wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.[2])), zwanej dalej „ustawą PROW”;

2) na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW;

3) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW, i nie wyższej niż 25 % kwoty pomocy przyznanej na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez agencję płatniczą.

4. Środki, o których mowa w ust. 1, pobrane:

1) nienależnie lub

2) w nadmiernej wysokości

– podlegają zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do ich zwrotu.

5. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 3 i 4, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

6. Do środków podlegających zwrotowi na podstawie ust. 3 lub 4 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 115, poz. 961) dotyczące nienależnie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Moder nizacji Rolnictwa na podstawie umowy w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, beneficjentowi nie przysługuje prawo do otrzymania wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych z udziałem środków EFRROW przez okres 3 lat, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania środków, o których mowa w ust. 1, niezgodnie z przezna czeniem.”;

4) w art. 10d ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W ramach działań: wdrażanie projektów współpracy i funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, lokalne grupy działania realizujące operacje z udziałem środków EFRROW mogą otrzymać środki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tych operacji.”;

5) po art. 10g dodaje się art. 10h–10j w brzmieniu:

„Art. 10h. 1. Beneficjenci programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania grupy producentów rolnych mogą w pierwszym roku działalności otrzymać, na wniosek, środki z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW przeznaczone na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach tego działania.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są wypłacane beneficjentowi:

1) na podstawie zawartej z nim umowy;

2) we wnioskowanej wysokości, nie wyższej od wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW, określonego na podstawie planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy, w pierwszym roku działalności, nie wyższej jednak niż 50 000 zł.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w oddziale regionalnym agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW na formularzu udostępnionym przez tę agencję, w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PROW, stała się ostateczna.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) nazwę i siedzibę grupy producentów rolnych;

2) dane osób upoważnionych do reprezentowania grupy – zgodnie z jej aktem założycielskim;

3) datę i numer decyzji o przyznaniu pomocy;

4) oświadczenie o planowanej wielkości i wartości przychodów ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa producentów rolnych została utworzona, wytworzonych w gospodarstwach członków tej grupy, w pierwszym roku działalności;

5) wysokość wnioskowanego wyprzedzającego finansowania.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie został złożony w terminie, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia innych wymogów formalnych, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz że w takim przypadku służy mu skarga do sądu administracyjnego.

7. W przypadku pozostawienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, bez rozpatrzenia albo odmowy udzielenia środków na wyprzedzające finansowanie, o którym mowa w ust. 1, beneficjentowi służy skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.[3])).

8. Agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW informuje beneficjenta, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o terminie zawarcia umowy albo o przyczynach odmowy udzielenia środków na wyprzedzające finansowanie, o którym mowa w ust. 1.

9. Umowa, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie przedmiotu i stron umowy;

2) określenie wysokości środków, o których mowa w ust. 1;

3) określenie warunków i terminów wypłaty oraz rozliczenia środków, o których mowa w ust. 1;

4) określenie warunków i trybu zwrotu środków, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy środki te zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

5) określenie warunków rozwiązania umowy.

10. W kolejnych latach działalności beneficjenta środki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na poczet przyznawanych beneficjentowi z tytułu pomocy krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW.

Art. 10i. 1. Beneficjenci programu rozwoju ob sza rów wiejskich mogą otrzymać zaliczkę w ramach działań:

1) modernizacja gospodarstw rolnych;

2) zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;

3) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

4) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

5) wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w przypadku realizacji operacji:

a) które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań wy mienionych w pkt 3 i 4,b) o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy PROW;6) wdrażanie projektów współpracy;

7) funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

2. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi:

1) jeżeli wnioskował o jej wypłatę, składając wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PROW;

2) na podstawie umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.

Art. 10j. 1. Zaliczka wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez agencję płatniczą realizującą płatności z EFRROW.

2. Zaliczka pobrana:

1) nienależnie lub

2) w nadmiernej wysokości

– podlega zwrotowi przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do ich zwrotu.

3. Zwrotowi, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

4. Do środków podlegających zwrotowi na podstawie ust. 1 lub 2 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące nienależnie lub nadmiernie pobranych krajowych środków publicznych, przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, które zostały przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy w związku z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej lub sektorowego programu operacyjnego.”.
art. 2
W sprawach dotyczących wyprzedzającego finansowania kosztów kwali fikowalnych w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich wszczętych na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 3
1. Beneficjenci, o których mowa w art. 10i ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyli wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.[4])), zwanej dalej „ustawą PROW”, mogą otrzymać zaliczki, o których mowa w art. 38 ust. 2 i art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwane dalej „zaliczkami”, na zasadach określonych w ust. 2–10.

2. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi:

1) na jego wniosek złożony w terminie 30 dni od dnia:

a) wejścia w życie ustawy – w przypadku gdy pomoc została przyznana przed dniem wejścia w życie ustawy,

b) przyznania pomocy – w przypadku gdy pomoc została przyznana po dniu wejścia w życie ustawy;

2) na podstawie zmienionej umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się na formularzu udostępnionym przez agencję płatniczą realizującą płatności z EFRROW w miejscu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PROW.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres beneficjenta;

2) datę zawarcia i numer umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW;

3) wysokość wnioskowanej zaliczki.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie został złożony w terminie, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie spełnia innych wymogów formalnych, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz że w takim przypadku służy mu skarga do sądu administracyjnego.

7. W przypadku pozostawienia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, bez rozpatrzenia albo odmowy udzielenia zaliczki, beneficjentowi służy skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.[5])).

8. Agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW informuje beneficjenta, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o terminie zawarcia umowy zmieniającej umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW, albo o przyczynach odmowy udzielenia zaliczki.

9. Do zwrotu zaliczki stosuje się przepisy art. 10j ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

10. Zaliczka nie przysługuje beneficjentowi na realizację danej operacji, jeżeli na podstawie dotychczasowego przepisu art. 10c ustawy wymienionej w art. 1:

1) otrzymał środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tej operacji lub

2) ubiega się o wypłatę środków, o których mowa w pkt 1.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu