początek tekstu
KSIĘGA PIERWSZA

CZĘŚĆ OGÓLNATYTUŁ I

PRZEPISY WSTĘPNE

art. 1
Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi.
art. 2
(uchylony).
art. 3
Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.
art. 4
(uchylony).

następne przepisy