poprzednie przepisy

art. 4
Utworzenie EUWT
1. Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy jej przysz造ch cz這nk闚.

2. Ka盥y z przysz造ch cz這nk闚:

a) powiadamia pa雟two cz這nkowskie, zgodnie z prawem kt鏎ego zosta utworzony, o swoim zamiarze uczestnictwa w EUWT; oraz

b) przesy豉 temu pa雟twu cz這nkowskiemu kopi proponowanej konwencji i statutu, o kt鏎ych mowa w art. 8 i 9.

3. Po powiadomieniu przez przysz貫go cz這nka zgodnie z ust. 2 pa雟two cz這nkowskie, kt鏎e otrzyma這 powiadomienie, zatwierdza – z uwzgl璠nieniem swojej struktury okre郵onej konstytucj – uczestnictwo przysz貫go cz這nka w EUWT i konwencj, chyba 瞠 uzna ono, 瞠:

a) takie uczestnictwo lub konwencja nie s zgodne z:

(i) niniejszym rozporz康zeniem;

(ii) innymi unijnymi przepisami dotycz帷ymi dzia豉 i dzia豉lno軼i EUWT;

(iii) przepisami krajowymi dotycz帷ymi uprawnie i kompetencji przysz貫go cz這nka;

b) takie uczestnictwo nie jest uzasadnione ze wzgl璠u na interes publiczny lub porz康ek publiczny tego pa雟twa cz這nkowskiego; lub

c) statut nie jest zgodny z konwencj.

W przypadku braku zatwierdzenia pa雟two cz這nkowskie przedstawia uzasadnienie odmowy zatwierdzenia i, w stosownych przypadkach, proponuje konieczne zmiany do konwencji.

Pa雟two cz這nkowskie podejmuje decyzj w sprawie zatwierdzenia w terminie sze軼iu miesi璚y od daty otrzymania powiadomienia zgodnie z ust. 2. Je瞠li pa雟two cz這nkowskie, kt鏎e otrzyma這 powiadomienie, nie zg這si sprzeciwu w tym terminie, uczestnictwo przysz貫go cz這nka oraz konwencj uwa瘸 si za zatwierdzone. Jednak瞠 pa雟two cz這nkowskie, w kt鏎ym ma si znajdowa proponowana siedziba statutowa EUWT, musi formalnie zatwierdzi konwencj, w celu umo磧iwienia utworzenia EUWT.

Jakikolwiek wniosek od pa雟twa cz這nkowskiego do przysz貫go cz這nka o dodatkowe informacje przerywa bieg terminu, o kt鏎ym mowa w akapicie trzecim. Okres przerwania terminu rozpoczyna si od dnia nast瘼uj帷ego po dniu, w kt鏎ym pa雟two cz這nkowskie wys豉這 swoje uwagi przysz貫mu cz這nkowi, i trwa do dnia, w kt鏎ym przysz造 cz這nek udzieli na nie odpowiedzi.

Bieg terminu, o kt鏎ym mowa akapicie trzecim nie zostaje jednak przerwany, je瞠li przysz造 cz這nek udzieli odpowiedzi na uwagi pa雟twa cz這nkowskiego w ci庵u dziesi璚iu dni roboczych po rozpocz璚iu okresu przerwania.

Przy podejmowaniu decyzji o uczestnictwie przysz貫go cz這nka w EUWT pa雟twa cz這nkowskie mog stosowa przepisy krajowe.

3a. W przypadku EUWT z przysz造mi cz這nkami z co najmniej jednego pa雟twa trzeciego, pa雟two cz這nkowskie, w kt鏎ym ma si znajdowa proponowana siedziba statutowa EUWT, upewnia si, w porozumieniu z pozosta造mi zainteresowanymi pa雟twami cz這nkowskimi, 瞠 zosta造 spe軟ione warunki okre郵one w art. 3a i 瞠 ka盥e pa雟two trzecie zatwierdzi這 udzia przysz貫go cz這nka zgodnie z:

a) warunkami i procedurami r闚nowa積ymi warunkom i procedurom ustanowionym w rozporz康zeniu; albo

b) zgodnie z porozumieniem zawartym mi璠zy co najmniej jednym pa雟twem cz這nkowskim, kt鏎ego prawu podlega przysz造 cz這nek, oraz tym pa雟twem trzecim.

4. Pa雟twa cz這nkowskie wskazuj organy w豉軼iwe do otrzymywania powiadomie i dokument闚 okre郵onych w ust. 2.

5. Cz這nkowie uzgadniaj tre嗆 konwencji, o kt鏎ej mowa w art. 8, zapewniaj帷 jej sp鎩no嗆 z zatwierdzeniem zgodnie z ust. 3 niniejszego artyku逝.

6. EUWT zg豉sza wszelkie zmiany konwencji lub statutu pa雟twom cz這nkowskim, kt鏎ych prawu podlegaj jego cz這nkowie. Wszelkie zmiany konwencji, z wy陰czeniem jedynie przypadku przyst徙ienia nowego cz這nka, na mocy ust. 6a lit. a), s zatwierdzane przez te pa雟twa cz這nkowskie zgodnie z procedur okre郵on w niniejszym artykule.

6a. W przypadku przyst徙ienia nowych cz這nk闚 do istniej帷ego EUWT zastosowanie maj nast瘼uj帷e przepisy:

a) w przypadku przyst徙ienia nowego cz這nka z pa雟twa cz這nkowskiego, kt鏎e ju zatwierdzi這 konwencj, takie przyst徙ienie jest zatwierdzane jedynie przez to pa雟two cz這nkowskie, kt鏎ego prawu podlega nowy cz這nek, zgodnie z procedur przewidzian w ust. 3, a pa雟two cz這nkowskie, w kt鏎ym EUWT ma siedzib statutow, jest powiadamiane o takim udziale;

b) w przypadku przyst徙ienia nowego cz這nka z pa雟twa cz這nkowskiego, kt鏎e jeszcze nie zatwierdzi這 konwencji, zastosowanie ma procedura przewidziana w ust. 6;

c) przyst徙ienie nowego cz這nka z pa雟twa trzeciego do istniej帷ego EUWT podlega analizie przez pa雟two cz這nkowskie, w kt鏎ym EUWT ma siedzib statutow, zgodnie z procedur przewidzian w ust. 3a.

art. 4a
Udzia cz這nk闚 z KTZ
W przypadku EUWT, kt鏎ego jeden z przysz造ch cz這nk闚 pochodzi z KTZ, pa雟two cz這nkowskie, z kt鏎ym dane KTZ jest powi您ane, upewnia si, 瞠 warunki okre郵one w art. 3a s spe軟ione i – uwzgl璠niaj帷 swoje stosunki z KTZ:

a) zatwierdza udzia przysz貫go cz這nka zgodnie z art. 4 ust. 3; albo

b) potwierdza na pi鄉ie pa雟twu cz這nkowskiemu, w kt鏎ym ma si znajdowa proponowana siedziba statutowa EUWT, 瞠 w豉軼iwe organy KTZ zatwierdzi造 udzia przysz貫go cz這nka zgodnie z warunkami i procedurami r闚nowa積ym warunkom i procedurom ustanowionym w niniejszym rozporz康zeniu.
art. 5
Uzyskanie osobowo軼i prawnej oraz publikacja w Dzienniku Urz璠owym
1. Konwencja, statut i wszelkie ich p騧niejsze zmiany podlegaj rejestracji lub publikacji w pa雟twie cz這nkowskim, w kt鏎ym dane EUWT ma siedzib statutow, zgodnie z w豉軼iwym prawem krajowym tego pa雟twa cz這nkowskiego. EUWT uzyskuje osobowo嗆 prawn w dniu rejestracji lub publikacji konwencji i statutu, zale積ie od tego, kt鏎a z nich nast徙i wcze郾iej. Cz這nkowie informuj pa雟twa cz這nkowskie, kt鏎ych to dotyczy, i Komitet Region闚 o rejestracji lub publikacji konwencji i statutu.

2. EUWT zapewnia przes豉nie do Komitetu Region闚, w terminie dziesi璚iu dni roboczych od rejestracji lub publikacji konwencji oraz statut闚, wniosku zgodnego z wzorem znajduj帷ym si w za陰czniku do niniejszego rozporz康zenia. Komitet Region闚 przekazuje ten wniosek do Urz璠u Publikacji Unii Europejskiej w celu opublikowania w Dzienniku Urz璠owym Unii Europejskiej, seria C, og這szenia o utworzeniu EUWT wraz ze szczeg馧owymi informacjami okre郵onymi w za陰czniku do niniejszego rozporz康zenia.

art. 6
Kontrola zarz康zania funduszami publicznymi
1. W豉軼iwe organy pa雟twa cz這nkowskiego, w kt鏎ym znajduje si siedziba statutowa EUWT, organizuj przeprowadzanie kontroli zarz康zania funduszami publicznymi przez EUWT. Pa雟two cz這nkowskie, w kt鏎ym znajduje si siedziba statutowa EUWT, wyznacza organ w豉軼iwy do realizacji tego zadania przed udzieleniem zgody na uczestnictwo w EUWT zgodnie z art. 4.

2. W przypadku gdy wymaga tego ustawodawstwo krajowe innych zainteresowanych pa雟tw cz這nkowskich, organy pa雟twa cz這nkowskiego, w kt鏎ym znajduje si siedziba statutowa EUWT, dokonuj uzgodnie z odpowiednimi organami innych zainteresowanych pa雟tw cz這nkowskich w celu przeprowadzenia przez nie kontroli na ich terytorium w odniesieniu do dzia豉 EUWT wykonywanych w tych pa雟twach cz這nkowskich oraz w celu wymiany wszystkich w豉軼iwych informacji.

3. Wszystkie kontrole przeprowadza si zgodnie z uznanymi w skali mi璠zynarodowej standardami audytu.

4. Nie naruszaj帷 ust. 1, 2 i 3 niniejszego artyku逝, w je瞠li zadania EUWT, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 3, obejmuj dzia豉nia wsp馧finansowane przez Uni, stosuje si odpowiednie przepisy dotycz帷e kontroli funduszy pochodz帷ych z Unii.

5. Pa雟two cz這nkowskie, w kt鏎ym znajduje si siedziba statutowa EUWT, informuje inne zainteresowane pa雟twa cz這nkowskie o wszelkich trudno軼iach zaistnia造ch podczas kontroli.

art. 7
Zadania
1. EUWT wykonuje zadania powierzane mu przez cz這nk闚 zgodnie z niniejszym rozporz康zeniem. Zadania te okre郵one s w konwencji uzgodnionej przez cz這nk闚 EUWT zgodnie z art. 4 i 8.

2. EUWT dzia豉 w ramach powierzonych mu zada, polegaj帷ych na u豉twianiu i wspieraniu wsp馧pracy terytorialnej w celu zwi瘯szenia sp鎩no軼i gospodarczej, spo貫cznej i terytorialnej oraz przezwyci篹anie barier na rynku wewn皻rznym. Ka盥e zadanie okre郵ane jest przez jego cz這nk闚 jako mieszcz帷e si w zakresie kompetencji ka盥ego z cz這nk闚, chyba 瞠 pa雟two cz這nkowskie lub pa雟two trzecie zatwierdz udzia cz這nka utworzonego na mocy ich prawa krajowego, nawet je瞠li cz這nek ten nie posiada kompetencji w odniesieniu do wszystkich zada okre郵onych w konwencji.

3. EUWT mo瞠 prowadzi okre郵one dzia豉nia zwi您ane ze wsp馧prac terytorialn mi璠zy swoimi cz這nkami w ramach realizacji celu, o kt鏎ym mowa w art. 1 ust. 2, niezale積ie od tego, czy Unia udziela tym dzia豉niom wsparcia finansowego.

Zadania EUWT mog dotyczy przede wszystkim realizacji program闚 wsp馧pracy lub ich cz窷ci, lub te realizacji operacji wspieranych przez Uni za po鈔ednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo貫cznego, lub Funduszu Sp鎩no軼i

Pa雟twa cz這nkowskie mog ograniczy zakres zada, kt鏎e EUWT mog wykonywa bez wsparcia finansowego Unii. Nie naruszaj帷 art. 13, pa雟twa cz這nkowskie nie mog jednak wy陰czy zada, kt鏎e dotycz priorytet闚 inwestycyjnych, o kt鏎ych mowa w art. 7 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013.

4. Zadania powierzone EUWT przez jego cz這nk闚 nie mog dotyczy wykonywania uprawnie przyznanych na mocy prawa publicznego lub obowi您k闚, kt鏎ych celem jest ochrona og鏊nych interes闚 pa雟twa lub ochrona og鏊nych interes闚 innych organ闚 publicznych, takich jak uprawnienia policyjne i regulacyjne, wymiar sprawiedliwo軼i i polityka zagraniczna.

Zgodnie z w豉軼iwym prawem unijnym i krajowym zgromadzenie EUWT, o kt鏎ym mowa w art. 10 ust. 1 lit. a), mo瞠 jednak okre郵i zasady i warunki korzystania z danego elementu infrastruktury zarz康zanego przez EUWT lub zasady i warunki 鈍iadczenia us逝g w og鏊nym interesie gospodarczym, w tym tak瞠 op豉ty wnoszone przez u篡tkownik闚.

5. Cz這nkowie EUWT mog jednog這郾ie podj望 decyzj o upowa積ieniu jednego z cz這nk闚 do wykonywania zada EUWT.


nast瘼ne przepisy