poprzednie przepisy

art. 2
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 3
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 253 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 253 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu