poprzednie przepisy

art. 2
W sprawach dotyczących wyprzedzającego finansowania kosztów kwali fikowalnych w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich wszczętych na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 3
1. Beneficjenci, o których mowa w art. 10i ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyli wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.[4])), zwanej dalej „ustawą PROW”, mogą otrzymać zaliczki, o których mowa w art. 38 ust. 2 i art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15, z późn. zm.), zwane dalej „zaliczkami”, na zasadach określonych w ust. 2–10.

2. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi:

1) na jego wniosek złożony w terminie 30 dni od dnia:

a) wejścia w życie ustawy – w przypadku gdy pomoc została przyznana przed dniem wejścia w życie ustawy,

b) przyznania pomocy – w przypadku gdy pomoc została przyznana po dniu wejścia w życie ustawy;

2) na podstawie zmienionej umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się na formularzu udostępnionym przez agencję płatniczą realizującą płatności z EFRROW w miejscu, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PROW.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres beneficjenta;

2) datę zawarcia i numer umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW;

3) wysokość wnioskowanej zaliczki.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie został złożony w terminie, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW pozostawia wniosek bez rozpatrzenia, informując beneficjenta o przyczynach pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia oraz pouczając go o prawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

6. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie spełnia innych wymogów formalnych, agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW wzywa beneficjenta do usunięcia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pouczając go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz że w takim przypadku służy mu skarga do sądu administracyjnego.

7. W przypadku pozostawienia wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, bez rozpatrzenia albo odmowy udzielenia zaliczki, beneficjentowi służy skarga do sądu administracyjnego na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.[5])).

8. Agencja płatnicza realizująca płatności z EFRROW informuje beneficjenta, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o terminie zawarcia umowy zmieniającej umowę, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PROW, albo o przyczynach odmowy udzielenia zaliczki.

9. Do zwrotu zaliczki stosuje się przepisy art. 10j ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

10. Zaliczka nie przysługuje beneficjentowi na realizację danej operacji, jeżeli na podstawie dotychczasowego przepisu art. 10c ustawy wymienionej w art. 1:

1) otrzymał środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację tej operacji lub

2) ubiega się o wypłatę środków, o których mowa w pkt 1.
art. 4
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu