poprzednie przepisy

art. 36
W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu:[W tej części przepisu zawarte są zmiany innych aktów prawnych. Treść zmian została uwzględniona w tekście tychże przepisów.]

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

art. 38
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

koniec tekstu