poprzednie przepisy

art. 30
Do wniosków o premię termomodernizacyjną złożonych przez inwestora przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 31
Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.).
UWspierPrzedsięwTermomodern

art. 32
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR SŁUŻĄCY DO OBLICZENIA WYSOKOŚCI PREMII KOMPENSACYJNEJ


(...)Objaśnienia:

P - wysokość premii kompensacyjnej;

Zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3:

k = a) 0,5, jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest mniejszy od 0,5,

b) wskaźnik kosztu przedsięwzięcia, jeśli wskaźnik ten jest nie mniejszy od 0,5 i nie większy od 0,7,

c) 0,7, jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest większy od 0,7;

w – wartość wskaźnika przeliczeniowego;

n – liczba lokali kwaterunkowych w budynku mieszkalnym albo w części budynku mieszkalnego;

pui - powierzchnia użytkowa i-tego lokalu kwaterunkowego;

mi – wyrażony liczbą miesięcy okres, w którym obowiązywały w stosunku do i-tego lokalu kwaterunkowego ograniczenia określone w art. 2 pkt 13, w okresie od dnia 12 listopada 1994 r. do dnia 25 kwietnia 2005 r., a w przypadku nabycia budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego z tym lokalem kwaterunkowym po dniu 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż w drodze spadkobrania – od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 r.Liczbę miesięcy zaokrągla się do pełnych miesięcy w górę.

Wynik obliczeń wysokości premii kompensacyjnej zaokrągla się do pełnych złotych w górę.


art. 2 UWspierTermomodern


koniec tekstu