poprzednie przepisy

art. 6
1. Wpisowi do rejestru wytwórców podlegają dane, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1-3.

2. Rejestr wytwórców może być prowadzony w systemie informatycznym.

3. Rejestr wytwórców jest jawny.
art. 7
Wytwórca wpisany do rejestru wytwórców jest obowiązany informować organ rejestrowy o każdej zmianie danych zawartych w tym rejestrze, w szczególności o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem wykreślenia z rejestru wytwórców.
art. 8
Organ rejestrowy dokonuje wykreślenia wpisu w rejestrze wytwórców w przypadku:

1) niespełnienia warunków wykonywania działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1;

2) złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 4 lub ust. 5, niezgodnego ze stanem faktycznym.
art. 9
1. Organ rejestrowy wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1, w przypadku gdy wytwórca:

1) nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w wyznaczonym przez organ terminie;

2) rażąco narusza warunki wymagane do wykonywania działalności gospodarczej.

2. Przez rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej przez wytwórcę rozumie się:

1) wprowadzenie do obrotu biokomponentów:

a) bez certyfikatu jakości, o którym mowa w art. 22 ust. 1,

b) niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6;

2) cofnięcie przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, ze względu na naruszenie przepisów prawa.

art. 22 UBiokomp

art. 4 UBiokomp

art. 10
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

następne przepisy