poprzednie przepisy

art. 8
Organ rejestrowy dokonuje wykreślenia wpisu w rejestrze wytwórców w przypadku:

1) niespełnienia warunków wykonywania działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1;

2) złożenia przez wytwórcę oświadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 4 lub ust. 5, niezgodnego ze stanem faktycznym.
art. 9
1. Organ rejestrowy wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. 1, w przypadku gdy wytwórca:

1) nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej w wyznaczonym przez organ terminie;

2) rażąco narusza warunki wymagane do wykonywania działalności gospodarczej.

2. Przez rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej przez wytwórcę rozumie się:

1) wprowadzenie do obrotu biokomponentów:

a) bez certyfikatu jakości, o którym mowa w art. 22 ust. 1,

b) niespełniających wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6;

2) cofnięcie przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, ze względu na naruszenie przepisów prawa.

art. 22 UBiokomp

art. 4 UBiokomp

art. 10
W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
art. 11
1. Wytwarzając biokomponenty należy wykorzystywać:

1) surowce rolnicze pozyskiwane z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem lub

2) biomasę pozyskiwaną na podstawie umowy dostawy zawartej między pośrednikiem a wytwórcą, lub

3) surowce rolnicze pozyskiwane z produkcji własnej wytwórców.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, są zawierane na okres nie krótszy niż 1 rok.

3. Udział biokomponentów wytwarzanych z biomasy pozyskiwanej w sposób inny niż określony w ust. 1, nie może przekraczać w skali roku 25 % całości biokomponentów wytwarzanych przez tego wytwórcę.

art. 12
Umowa kontraktacji lub umowa dostawy zawiera w szczególności:

1) określenie ilości i rodzajów:

a) surowców rolniczych przewidzianych do dostarczenia wytwórcy lub pośrednikowi przez producenta rolnego lub

b) biomasy przewidzianej do dostarczenia wytwórcy przez pośrednika

- w poszczególnych latach obowiązywania umowy;

2) cenę za jednostkę masy lub objętości dostarczonego surowca rolniczego lub innego rodzaju biomasy;

3) określenie minimalnych wymagań jakości surowca rolniczego lub innego rodzaju biomasy;

4) termin płatności za dostarczone surowce rolnicze lub inny rodzaj biomasy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia ich dostarczenia;

5) termin obowiązywania umowy;

6) określenie odpowiedzialności stron z tytułu niedotrzymania warunków umowy;

7) postanowienia dotyczące zmiany i rozwiązania umowy.

następne przepisy