poprzednie przepisy

art. 59
1. Szef WSI jest obowiązany do współdziałania z Pełnomocnikami oraz Komisją Likwidacyjną w zakresie przekazywania spraw prowadzonych przez WSI oraz likwidacji WSI.

2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, formy i tryb współdziałania, o którym mowa w ust. 1, określając obowiązki Szefa WSI w tym zakresie, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
art. 60
1. Do zadań Pełnomocników należy zorganizowanie SKW oraz SWW poprzez wykonanie czynności niezbędnych do rozpoczęcia działalności przez SKW oraz SWW, w tym w szczególności:

1) przedstawienie Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia, w terminie 7 dni od dnia powołania, harmonogramu realizacji przedsięwzięć wynikających z zakresu powierzonych im zadań;

2) opracowanie projektów statutów SKW i SWW;

3) wyznaczanie żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w SKW i SWW, mianowanie funkcjonariuszy na stanowiska służbowe w SKW i SWW oraz zatrudnianie pracowników w SKW i SWW.

2. Pełnomocnicy wyznaczają żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w SKW i SWW, mianują funkcjonariuszy na stanowiska służbowe w SKW i SWW oraz zatrudniają pracowników w SKW i SWW z dniem 1 października 2006 r.

3. Wyznaczanie żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w SKW i SWW jest dopuszczalne po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 47 ustawy o SKW oraz SWW.

4. Mianowanie funkcjonariuszy na stanowiska służbowe w SKW i SWW jest dopuszczalne po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego określonego w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

5. Pełnomocnicy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, mogą ograniczyć postępowania kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 3 i 4, w stosunku do żołnierzy WSI oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu ubiegających się o wyznaczenie na stanowiska służbowe lub o przyjęcie do służby w SKW lub SWW, poprzez odstąpienie od ustalania zdolności fizycznej do służby.

6. W przypadku powołania ministra w celu koordynowania działalności służb specjalnych, Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę, o której mowa w ust. 5, w porozumieniu z tym ministrem.

7. Mianowanie na funkcjonariuszy, wyznaczanie na stanowiska oraz zatrudnianie osób, o których mowa w art. 65 ust. 1 i art. 66, następuje po złożeniu oświadczeń, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Weryfikacyjnej. Pełnomocnicy mogą zwrócić się o przekazanie oświadczeń, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz protokołów z czynności złożenia wyjaśnień.

8. Mianowanie na funkcjonariuszy oraz wyznaczanie na stanowiska zaszeregowane do stopnia etatowego wyższego niż podpułkownik wymaga zgody Ministra Obrony Narodowej.

9. Pełnomocnicy wykonują zadania przy pomocy odpowiednio Biura Pełnomocnika do spraw organizacji SKW oraz Biura Pełnomocnika do spraw organizacji SWW. Wydatki związane z działalnością Biur Pełnomocników pokrywane są z części budżetu państwa pozostającego w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.

10. Pracowników Biur zatrudniają Pełnomocnicy. Biura Pełnomocników ulegają likwidacji z dniem 30 września 2006 r.

11. Pełnomocnikom, do czasu powołania Szefa SKW oraz Szefa SWW, przysługują odpowiednio uprawnienia Szefa SKW oraz Szefa SWW.

12. Pełnomocnicy kończą swoją działalność z dniem powołania Szefa SKW oraz Szefa SWW.

13. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad działalnością Pełnomocników.
art. 61
1. Do zadań Komisji Likwidacyjnej należy w szczególności przygotowanie do przekazania SKW i SWW, odpowiednio do zakresu działania SKW i SWW, nieruchomości, środków trwałych i obrotowych pozostających dotychczas w dyspozycji WSI, w tym środków obrotowych zgromadzonych w funduszu operacyjnym WSI, postępowań w toku prowadzonych przez WSI, materiałów archiwalnych zgromadzonych w wyodrębnionym archiwum WSI oraz pozostałych dokumentów będących w posiadaniu WSI.

2. Do zadań Komisji Likwidacyjnej należy w szczególności inwentaryzacja środków z funduszu operacyjnego będących w dyspozycji WSI oraz aktywów operacyjnych rejestrowanych i nierejestrowanych będących na stanie oficerów WSI przystępujących do weryfikacji.

3. Szef WSI, w drodze rozkazu specjalnego, wyznacza żołnierzy WSI, których dotyczyć ma inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2.

4. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej, po zasięgnięciu opinii Szefa WSI oraz Pełnomocników, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje w sprawie przekazania SKW i SWW, odpowiednio do zakresu działania SKW i SWW, nieruchomości, środków, postępowań w toku oraz materiałów i dokumentów, o których mowa w ust. 1.

5. Minister Obrony Narodowej przekazuje SKW i SWW, odpowiednio do zakresu działania SKW i SWW, nieruchomości, środki, postępowania w toku oraz materiały i dokumenty, o których mowa w ust. 1.
art. 62
1. Przewodniczący Komisji Likwidacyjnej przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej, w terminie 7 dni od dnia powołania Komisji Likwidacyjnej, harmonogram realizacji przedsięwzięć wynikających z zakresu zadań Komisji Likwidacyjnej.

2. Komisja Likwidacyjna składa Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, w terminie 30 dni od dnia zniesienia WSI sprawozdanie ze swojej działalności.

2a. Marszałek Sejmu może przekazać sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, innym organom państwowym realizującym zadania w zakresie bezpieczeństwa lub obronności państwa.

3. Pełnomocnicy, każdy w zakresie swojej właściwości, składają Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, w terminie 30 dni od utworzenia SKW i SWW, sprawozdania ze swojej działalności.

4. Komisja Likwidacyjna kończy działalność z dniem 30 września 2006 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

5. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia niepodlegającego ogłoszeniu, sposób realizacji zadań Komisji Likwidacyjnej, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także zapewnienia środków niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji WSI oraz wymogi dotyczące ochrony informacji niejawnych.

art. 63
1. Komisja Weryfikacyjna składa się z 12 członków powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 12 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej spośród jej członków.

2. Komisja Weryfikacyjna przedstawia Pełnomocnikom lub Szefowi SKW lub Szefowi SWW stanowisko w sprawie zgodności z prawdą oświadczeń, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3.

3. Komisja Weryfikacyjna zajmuje stanowisko, o którym mowa w ust. 2, w czteroosobowych zespołach, utworzonych przez Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej spośród jej członków, po dwóch spośród powołanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów. Zespół może przedstawić Komisji Weryfikacyjnej projekt stanowiska do rozstrzygnięcia.

4. W przypadku powstania wątpliwości co do zgodności oświadczenia z prawdą, Komisja Weryfikacyjna informuje o tym osobę, która złożyła oświadczenie, a także informuje o możliwości złożenia wyjaśnień. W toku składania wyjaśnień Komisja Weryfikacyjna może zadawać pytania dotyczące przebiegu służby lub pracy, w tym postępowań prowadzonych z udziałem danej osoby. Z czynności złożenia wyjaśnień sporządza się protokół.

4a. Wątpliwości co do zgodności oświadczenia z prawdą zespół może wyjaśniać także wysłuchując inne osoby niż określone w ust. 4, jeżeli wyrażą one zgodę na złożenie wyjaśnień.

5. (uchylony).

6. (uchylony).

6a. Szef SKW i Szef SWW zapewnią członkom Komisji Weryfikacyjnej w tym Przewodniczącemu Komisji Weryfikacyjnej dostęp do wszelkich, łącznie z zawierającymi tajemnicę państwową, materiałów archiwalnych i operacyjnych, a także do innych dokumentów niezbędnych do weryfikacji oświadczeń, o których mowa w art. 67 ust. 1 i 3, oraz do sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 70a ust. 1.

7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania Komisji Weryfikacyjnej, sposób przeprowadzania i dokumentowania dokonywanych przez tę komisję czynności, tryb postępowania z dokumentami oraz formy i tryb współdziałania z Komisją Weryfikacyjną Szefa WSI, Komisji Likwidacyjnej oraz Szefów SKW i SWW, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowej i efektywnej realizacji zadań tej komisji oraz wymogi dotyczące ochrony informacji niejawnych.

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, termin zakończenia działalności Komisji Weryfikacyjnej.


następne przepisy