poprzednie przepisy


Rozdział 5Obowiązki użytkownika sprzętu

art. 35
Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.
art. 36
Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Rozdział 6Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

art. 37
Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do:

1) selektywnego zbierania zużytego sprzętu;

2) przyjęcia zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych bez pobierania opłaty, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 i art. 42a ust. 1;

3) uzyskania wpisu do rejestru.


następne przepisy