poprzednie przepisy

art. 34
Wprowadzający sprzęt określony w grupie 5, rodzaje 2-5, w załączniku nr 1 do ustawy jest obowiązany do przekazania, w drodze umowy, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązków określonych w ustawie, z wyłączeniem obowiązków, o których mowa w art. 21-23, art. 25 i art. 26.


Rozdział 5Obowiązki użytkownika sprzętu

art. 35
Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.
art. 36
Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Rozdział 6Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt


następne przepisy