początek tekstu
Rozdział 1

Przepisy ogólne

art. 1
1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".

2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;

5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich";

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

8) poszukiwanych listem gończym;

9) tymczasowo aresztowanych;

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661).

art. 1a
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) organie centralnym państwa członkowskiego Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć organ wyznaczony przez to państwo do celów wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi;

2) właściwym organie państwa obcego - należy przez to rozumieć organ państwa obcego uprawniony na podstawie umowy międzynarodowej do wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego lub organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3) systemie ECRIS - należy przez to rozumieć zdecentralizowany system teleinformatyczny oparty na bazach danych rejestrów karnych, służący do wymiany informacji pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez zabezpieczoną sieć teleinformatyczną.

2. Na potrzeby przekazywania informacji organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej za wyrok skazujący uznaje się każde prawomocne orzeczenie wydane przez sąd karny wobec osoby fizycznej w związku z popełnieniem przestępstwa, której dane podlegają gromadzeniu w Rejestrze.
art. 2
1. Rejestr prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości <>, zwane dalej "biurem informacyjnym".

2. Biuro informacyjne jest organem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1.

art. 3
1. Biurem informacyjnym kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.

2. Dyrektor jest organem biura informacyjnego.

następne przepisy