poprzednie przepisy

art. 19a
Ciśnieniowe urządzenia transportowe przewożone transportem drogowym powinny odpowiadać określonym w umowie ADR wymaganiom technicznym, zwanym dalej "wymaganiami".
art. 19b
Ciśnieniowe urządzenia transportowe podlegają:

1) ocenie zgodności w przypadku wprowadzanych do obrotu nowych ciśnieniowych urządzeń transportowych;

2) ponownej ocenie zgodności - w przypadku ciśnieniowych urządzeń transportowych, o których mowa w art. 38a;

3) okresowym badaniom w przypadku wielokrotnego użytku:

a) ciśnieniowych urządzeń transportowych, o których mowa w pkt 1 i 2,

b) butli do gazów oznakowanych znakiem zgodności ε 1, ε 2, ε 3, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.
art. 38a UPrzewDrogTowNiebezp

art. 19c
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do:

1) wyrobów aerozolowych oraz butli gazowych stosowanych w aparatach oddechowych;

2) ciśnieniowych urządzeń transportowych wykorzystywanych wyłącznie w transporcie towarów niebezpiecznych pomiędzy obszarem państw członkowskich Unii Europejskiej a obszarem kraju trzeciego;

3) ciśnieniowych urządzeń transportowych podlegających zasadom wyłączenia określonym w umowie ADR.
art. 19d
1. Do oceny zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostki kontrolującej stosuje się odpowiednio przepisy art. 5 pkt 2, 5 i 6, 10-13, art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 9, art. 13a, art. 14-18, art. 19 ust. 1-5, art. 20-22 oraz art. 24-36 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z późn. zm.), z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów niniejszego rozdziału.

2. Czynności, o których mowa w art. 20-22 i art. 24 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, wykonuje minister właściwy do spraw transportu.

3. Ilekroć w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności jest mowa o zasadniczych wymaganiach – należy przez to rozumieć także wymagania, o których mowa w art. 19a.

art. 19e
1. W procesie oceny zgodności uczestniczą producenci, ich upoważnieni przedstawiciele, importerzy oraz notyfikowane jednostki kontrolujące.

2. W procesie ponownej oceny zgodności uczestniczą właściciele, ich upoważnieni przedstawiciele, użytkownicy, importerzy oraz notyfikowane jednostki kontrolujące.

następne przepisy