Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

z dnia 21 maja 2010

opublikowano w Dz.U. z 5 lipca 2010 roku, Nr 119, poz. 804


wersja do druku