Dział I Przepisy ogólne
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    Ustawa nie narusza...
art. 3    1. Właściwym w spr...
art. 4    Ilekroć w ustawie ...
art. 5    Waloryzacji kwot n...
art. 6    Celami publicznymi...
art. 7    Jeżeli istnieje po...
art. 8    Jeżeli przy załatw...
art. 9    W sprawach, o któr...
art. 9a    Organem wyższego s...
Dział II Gospodarowanie ni...
art. 10    1. Przepisy niniej...
art. 11    1. Z zastrzeżeniem...
art. 11a    Przepis art. 11 us...
art. 12    Organy, o których ...
art. 13    1. Z zastrzeżeniem...
art. 14    1. Nieruchomości s...
art. 15    1. Nieruchomości s...
art. 16    1. Państwowa lub ...
art. 17    1. Państwowe jedno...
art. 18    Nieruchomości mogą...
art. 19    1. Sprzedaż nieru...
Rozdział 2 Zasoby nierucho...
art. 20    Tworzy się: 1) za...
art. 21    Do zasobu nierucho...
art. 21a    W skład zasobu nie...
art. 22    1. Nieruchomości s...
art. 23    1. Zasobem nieruch...
art. 24    1. Do gminnego zas...
art. 25    1. Gminnym zasobem...
art. 25a    Do powiatowego zas...
art. 25b    Powiatowym zasobem...
art. 25c    Do wojewódzkiego z...
art. 25d    Wojewódzkim zasobe...
art. 26    1. Granice między ...
Rozdział 3 Sprzedaż i odda...
art. 27    Sprzedaż nieruchom...
art. 28    1. Sprzedaż nieruc...
art. 29    1. W umowie o odda...
art. 30    Postanowienia umow...
art. 31    Oddanie w użytkowa...
art. 32    1. Nieruchomość gr...
art. 33    1. Użytkowanie wie...
art. 34    1. W przypadku zby...
art. 35    1. Właściwy organ...
art. 36    W przypadkach naru...
Rozdział 4 Przetargi na zb...
art. 37    1. Z zastrzeżeniem...
art. 38    1. Przetarg ogłas...
następne >>
1 2 3 4 5 6 7


© 2001 - 2003 openlaw.pl