Preambuła
Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Społeczna inspekcj...
art. 2    Społeczna inspekcj...
art. 3    1. Społeczną inspe...
Rozdział 2 Zadania i organ...
art. 4    Społeczni inspekto...
art. 5    1. Społecznym insp...
art. 6    1. Społecznych ins...
art. 7    1. Społeczny inspe...
Rozdział 3 Uprawnienia i z...
art. 8    1. Społeczny inspe...
art. 9    1. W razie stwierd...
art. 10    1. W razie stwierd...
art. 11    1. Na podstawie us...
art. 12    1. Zakład pracy je...
art. 13    1. Zakład pracy ni...
art. 14    1. Zakład pracy je...
art. 15    1. Społeczni inspe...
art. 16    1. Ogólnokrajowe o...
Rozdział 4 Współdziałanie ...
art. 17    Społeczni inspekto...
art. 18    1. Państwowa Inspe...
art. 19    Na umotywowany wni...
art. 20    Zakładowy społeczn...
art. 21    Państwowa Inspekcj...
Rozdział 5 Odpowiedzialnoś...
art. 22    1. Kto działając w...
Rozdział 6 Przepisy przejś...
art. 23    1. Wytyczne do prz...
art. 24    1. Postanowienia u...
art. 25    Społeczni inspekto...
art. 26    Traci moc ustawa z...
art. 27    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl