Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa określa: 1...
art. 1a    W sprawach dotyczą...
art. 2    1. Ilekroć w ustaw...
Rozdział 2 Zadania gmin
art. 3    1. Utrzymanie czy...
art. 3a    1. Gminy, realizuj...
art. 3b    1. Gminy są obowią...
art. 3c    1. Gminy są obowią...
art. 4    1.Rada gminy, po z...
Rozdział 3 Obowiązki właśc...
art. 5    1. Właściciele nie...
art. 6    1. Właściciele nie...
art. 6a    1. Rada gminy może...
art. 6b    Ustalając opłaty, ...
Rozdział 3a Gospodarowanie...
art. 6c    1. Gminy są obowią...
art. 6d    1. Wójt, burmistrz...
art. 6e    Spółki z udziałem ...
art. 6f    1. Wójt, burmistrz...
art. 6g    Do przetargów, o k...
art. 6h    Właściciele nieruc...
art. 6i    Obowiązek ponoszen...
art. 6j    1. W przypadku nie...
art. 6k    1. Rada gminy, w d...
art. 6l    1. Rada gminy okre...
art. 6m    1. Właściciel nier...
art. 6n    1. Rada gminy, uwz...
art. 6o    W razie niezłożeni...
art. 6p    (uchylony)
art. 6q    W sprawach dotyczą...
art. 6qa    Wójt, burmistrz lu...
art. 6r    1. Opłata za gospo...
art. 6s    W przypadku gdy gm...
Rozdział 4 Warunki udziela...
art. 7    1. Na prowadzenie ...
art. 8    1. Wniosek o udzie...
art. 8a    1. Przed podjęciem...
art. 8b    (uchylony).
art. 9    1. Zezwolenie powi...
art. 9a    (uchylony).
Rozdział 4a Warunki wykony...
art. 9b    1. Działalność w z...
art. 9c    1. Przedsiębiorca ...
art. 9d    1. Podmiot odbiera...
art. 9e    1. Podmiot odbiera...
art. 9f    W przypadku niedop...
art. 9g    Podmiot odbierając...
art. 9h    Podmiot odbierając...
art. 9i    W przypadku zakońc...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl