Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    Ustawa reguluje sp...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Podstawę do wyk...
art. 4    1. (uchylony). 1a...
art. 5    1. Zbiory danych ...
Rozdział 2 Służba Geodezyj...
art. 6    1. Centralnym orga...
art. 6a    1. Służbę Geodezyj...
art. 6b    1. Głównego Geode...
art. 6c    Minister właściwy ...
art. 7    1. Do zadań Służby...
art. 7a    Główny Geodeta Kra...
art. 7b    1. Wojewódzki insp...
art. 7d    Do zadań starosty ...
art. 7e    Służba Geodezyjna ...
art. 8    1. Przy Głównym Ge...
art. 9    Rada Ministrów okr...
art. 9a    Rada Ministrów okr...
art. 10    1. Minister Obrony...
Rozdział 3 Prace geodezyjn...
art. 11    Prace geodezyjne i...
art. 12    Wykonawca prac geo...
art. 13    1. Osoby wykonując...
art. 14    Właściciel lub inn...
art. 15    1. Znaki geodezyjn...
art. 16    1. Szkody wyrządzo...
art. 17    Minister właściwy ...
art. 18    Rozpowszechnianie,...
art. 19    1. Minister właści...
Rozdział 4 Ewidencja grunt...
art. 20    1. Ewidencja grunt...
art. 21    1. Podstawę planow...
art. 22    1. Ewidencję grunt...
art. 23    Właściwe organy, s...
art. 24    1. Informacje, o ...
art. 24a    1. Starosta może z...
art. 24b    1. Główny Geodeta...
art. 25    1. Na podstawie da...
art. 26    1. Minister właści...
Rozdział 5 Inwentaryzacja ...
art. 27    1. Sieć uzbrojenia...
art. 28    1. Starosta, koord...
Rozdział 6 Rozgraniczanie ...
art. 29    1. Rozgraniczenie ...
art. 30    1. Wójtowie (burmi...
art. 31    1. Czynności ustal...
art. 32    1. Wezwanie do sta...
art. 33    1. Wójt (burmistrz...
art. 34    1. Jeżeli w razie ...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl