Art. 1    W ustawie z dnia 2...
Art. 2    Do umów o roboty b...
Art. 3    Traci moc ustawa z...
Art. 4    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl