art. 1    Ustawa określa zad...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    Do postępowania w ...
art. 4    1. Zgłoszenie podj...
art. 5    1. Minister właści...
art. 6    1. Minister właści...
art. 7    1. Jednostki certy...
art. 8    1. Inspekcja spraw...
art. 9    1. Inspekcja groma...
art. 10    1. Inspekcja wykon...
art. 11    1. Wojewódzki insp...
art. 12    1. Główny Inspekto...
art. 13    W sprawach dotyczą...
art. 14    1. Inspekcja Handl...
art. 15    1. Inspekcja Weter...
art. 16    1. Państwowa Inspe...
art. 17    1. Jednostka certy...
art. 18    1. Środki do produ...
art. 19    1. Minister właści...
art. 20    Minister właściwy ...
art. 21    1. Kontrola, o któ...
art. 22    Minister właściwy ...
art. 23    Na zasadach określ...
art. 24    1. Jednostka certy...
art. 25    1. Osoba fizyczna,...
art. 26    1. Kary pieniężne,...
art. 27    W ustawie z dnia 1...
art. 28    1. Certyfikaty zgo...
art. 29    Przepisy wykonawcz...
art. 30    Traci moc ustawa z...
art. 31    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl