Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    Użyte w ustawie ok...
art. 3    Do zadań ministra ...
Rozdział 2 Wybór partnera ...
art. 4    1. Jeżeli wynagro...
art. 5    Podmiot publiczny,...
art. 6    1. Najkorzystniejs...
Rozdział 3 Umowa o partner...
art. 7    1. Przez umowę o p...
art. 8    Podmiot publiczny ...
art. 9    1. Wniesienie wk...
art. 10    1. Podmiot publi...
art. 11    1. Po zakończeniu ...
art. 12    1. W razie sprzeda...
art. 13    1. Zakazuje się i...
Rozdział 4 Partnerstwo pub...
art. 14    1. Umowa o partn...
art. 15    Zgody wszystkich w...
art. 16    1. Podmiotowi pu...
Rozdział 5 Przepisy z zakr...
art. 17    Łączną kwotę, do w...
art. 18    1. Sfinansowanie...
art. 18a    1. Zobowiązania wy...
Rozdział 6 Zmiany w przepi...
art. 19    W ustawie z dnia 2...
art. 20    W ustawie z dnia 2...
art. 21    W ustawie z dnia 3...
art. 22    W ustawie z dnia 1...
art. 23    W ustawie z dnia 1...
art. 24    W ustawie z dnia 2...
art. 25    W ustawie z dnia 2...
art. 26    W ustawie z dnia 2...
art. 27    W ustawie z dnia 2...
art. 28    W ustawie z dnia 2...
art. 29    W ustawie z dnia 1...
art. 30    W ustawie z dnia 3...
art. 31    W ustawie z dnia 1...
art. 32    W ustawie z dnia 6...
art. 33    W ustawie z dnia 8...
art. 34    W ustawie z dnia 7...
art. 35    W ustawie z dnia 7...
Rozdział 7 Przepisy przejś...
art. 36    1. Do spraw wszczę...
art. 37    Traci moc ustawa z...
art. 38    Ustawa wchodzi w ż...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl