Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa ...
art. 2    1. Przepisy ustawy...
art. 3    1. Odpady oznaczaj...
art. 4    1. Minister właści...
art. 4a    1. Minister właśc...
Rozdział 2 Zasady gospodar...
art. 5    Kto podejmuje dzia...
art. 6    Wytwórca odpadów j...
art. 7    1. Posiadacz odpad...
art. 8    Zakazuje się postę...
art. 9    1. Odpady powinny ...
art. 10    1. Odpady powinny ...
art. 11    1. Zakazuje się mi...
art. 12    Unieszkodliwianiu ...
art. 13    1. Odzysk lub unie...
art. 13a    1. Zakazuje się zb...
Rozdział 3 Plany gospodark...
art. 14    1. Dla osiągnięcia...
art. 14a    1. Rada Ministrów ...
art. 14b    1. Przy opracowywa...
art. 14c    1. Plany gospodark...
art. 14d    Minister właściwy ...
art. 15    1. Wraz z uchwalen...
art. 16    1. Z realizacji pl...
Rozdział 3a Zadania samo...
art. 16a    (uchylony).
art. 16b    Do obowiązkowych z...
Rozdział 4 Obowiązki posia...
art. 17    1. Wytwórca odpadó...
art. 17a    1. Wytwórca odpadó...
art. 17b    1. Jeżeli wymagają...
art. 18    1. Wniosek o wydan...
art. 19    1. Wniosek o zatwi...
art. 20    1. Program gospoda...
art. 21    1. W decyzji zatwi...
art. 21a    1. Wniosek o zatw...
art. 21b    1. Program gospoda...
art. 22    1. Właściwy organ ...
art. 23    1. Jeżeli wytwórca...
art. 24    1. Informację o wy...
art. 25    1. Wytwórca odpadó...
art. 26    1. Posiadacz odpad...
art. 27    1. Zezwolenie na p...
art. 28    1. Prowadzenie zbi...
art. 29    1. Właściwy organ ...
art. 29a    1. Stronami postęp...
art. 30    1. Jeżeli posiadac...
art. 31    1. Wytwórca odpadó...
art. 32    1. Posiadacz odpad...
następne >>
1 2 3


© 2001 - 2003 openlaw.pl