art. 1    1. Nabycie nieruch...
art. 1a    1. Zezwolenie, o k...
art. 2    1. Minister Spraw ...
art. 2a    Minister właściwy ...
art. 3    1. Zezwolenie powi...
art. 3a    Decyzję w sprawie ...
art. 3b    Postępowanie w spr...
art. 3c    Organ wydający dec...
art. 3d    1. Cudzoziemiec za...
art. 3e    1. Nabycie lub obj...
art. 3f    Minister właściwy ...
art. 4    Minister właściwy ...
art. 5    Bez przedstawienia...
art. 5a    (uchylony).
art. 6    1. Nabycie nieruch...
art. 7    1. Przepisów ustaw...
art. 7a    (uchylony).
art. 8    1. Nie wymaga uzys...
art. 8a    1. Notariusz przes...
art. 9    (skreślony)
art. 10    Ustawa niniejsza n...
1


© 2001 - 2003 openlaw.pl