Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Każdy ma prawo ...
art. 2    1. Ustawa określa ...
art. 3    1. Ustawę stosuje ...
art. 3a    1. Ustawy nie stos...
art. 4    Przepisów ustawy n...
art. 5    Jeżeli przepisy od...
art. 6    1. W rozumieniu us...
art. 7    Ilekroć w ustawie ...
Rozdział 2 Organ ochrony d...
art. 8    1. Organem do spra...
art. 9    Przed przystąpieni...
art. 10    1. Generalny Inspe...
art. 11    Generalny Inspekto...
art. 12    Do zadań Generalne...
art. 12a    1. Na wniosek Gene...
art. 13    1. Generalny Inspe...
art. 14    W celu wykonania z...
art. 15    1. Kierownik kontr...
art. 16    1. Z czynności kon...
art. 17    1. Jeżeli na podst...
art. 18    1. W przypadku nar...
art. 19    W razie stwierdzen...
art. 19a    1. W celu realiza...
art. 20    Generalny Inspekto...
art. 21    1. Strona może zwr...
art. 22    Postępowanie w spr...
art. 22a    Minister właściwy ...
Rozdział 3 Zasady przetwar...
art. 23    1. Przetwarzanie d...
art. 24    1. W przypadku zbi...
art. 25    1. W przypadku zbi...
art. 26    1. Administrator d...
art. 26a    1. Niedopuszczalne...
art. 27    1. Zabrania się pr...
art. 28    1. (skreślony). 2...
art. 29    (uchylony).
art. 30    (uchylony).
art. 31    1. Administrator d...
art. 31a    W przypadku przetw...
Rozdział 4 Prawa osoby, kt...
art. 32    1. Każdej osobie p...
art. 33    1. Na wniosek oso...
art. 34    Administrator dany...
art. 35    1. W razie wykazan...
Rozdział 5 Zabezpieczenie ...
art. 36    1. Administrator d...
art. 37    Do przetwarzania d...
art. 38    Administrator dany...
art. 39    1. Administrator d...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl