Rozdział 1 Przepisy ogólne...
art. 1    1. Ustawa określa:...
art. 2    Ilekroć w ustawie ...
art. 3    1. Kształtowanie i...
art. 4    1. Ustalenie przez...
art. 5    Opracowywanie proj...
art. 6    1. Ustalenia miejs...
art. 7    Rozstrzygnięcia wó...
art. 8    1. Organem doradcz...
Rozdział 2 Planowanie prze...
art. 9    1. W celu określen...
art. 10    1. W studium uwzgl...
art. 11    Wójt, burmistrz al...
art. 12    1. Studium uchwala...
art. 13    1. Koszty sporządz...
art. 14    1. W celu ustaleni...
art. 15    1. Wójt, burmistrz...
art. 16    1. Plan miejscowy ...
art. 17    Wójt, burmistrz al...
art. 18    1. Uwagi do projek...
art. 19    1. Jeżeli rada gmi...
art. 20    1. Plan miejscowy...
art. 21    1. Koszty sporządz...
art. 22    Jeżeli plan miejsc...
art. 23    Organy, o których ...
art. 24    1. Organy, o któr...
art. 25    1. Wójt, burmistr...
art. 26    1. Organ, z którym...
art. 27    Zmiana studium lub...
art. 28    1. Naruszenie zasa...
art. 29    1. Uchwała rady g...
art. 30    1. Każdy ma prawo ...
art. 31    1. Wójt, burmistrz...
art. 32    1. W celu oceny ak...
art. 33    Jeżeli w wyniku zm...
art. 34    1. Wejście w życie...
art. 35    Tereny, których pr...
art. 36    1. Jeżeli, w związ...
art. 37    1.
Rozdział 3 Planowanie prze...
art. 38    Organy samorządu w...
art. 39    1. Sejmik wojewódz...
art. 40    Minister właściwy ...
art. 41    1. Po podjęciu prz...
art. 42    1. Plan zagospodar...
art. 43    1. Koszty sporządz...
art. 44    1. Ustalenia planu...
art. 45    Plan zagospodarowa...
Rozdział 4 Planowanie prze...
art. 46    Minister właściwy ...
następne >>
1 2


© 2001 - 2003 openlaw.pl